top of page

Členstvo

Staňte sa našim členom

Výhody členstva

 • zľavy pri účasti na podujatiach organizovaných klubom (klubové výstavy, odborné prednášky a pod.)

 • zľavy na zdravotné testy Vašich miláčikov u vybraných veterinárov a v spriaznených laboratóriach (test sluchu, genetické testy atď.)

 • právo zúčastňovať sa na členských schôdzach klubu a tým aktívne prispievať a napomáhať k zveľadeniu chovu plemien bull terrier a miniature bull terrier na Slovensku

 • právo komunikovať s klubom elektronicky za predpokladu členovho súhlasu vo veciach klubovej a chovateľskej agendy (s nečlenom klub komunikuje v týchto otázkach výhradne doporučene na poštovú adresu) 

 • chovateľská podpora (pomoc pri výbere vhodného chovného psa pre majiteľa suky, propagácia chovných psov, propagácia chovateľských staníc členov klubu a ich vrhov, pomoc a osveta v otázke zdravia plemena)

 • inzercia chovateľských staníc, chovných jedincov a vrhov na stránkach klubu zdarma

 • klubové publikácie zdarma

 • príprava na poľovné skúšky

Matrikár klubu

JANA CHOVANCOVÁ
KARPATSKÁ 917/6 

900 89 ČASTÁ 
TEL.: +421902 172 347 
EKONOM@BULLTERRIERCLUB.SK

Bez názvu.png
Pridajte sa k nám a rozšírme tak spolu členskú základňu chovateľov a milovníkov plemien bull terrier a miniature bull terrier

Ako sa stať členom klubu SBC

 

 • Členom nášho klubu môžu byť všetci chovatelia, majitelia, držitelia a priaznivci plemien bull terrier a miniature bull terrier alebo tí, ktorí sa chcú venovať niektorému z odborov športovej a inej kynologickej činnosti. Môžu to byť občania s trvalým pobytom na území SR, občania iných štátov a čestní členovia. Osoby mladšie ako 18 rokov potrebujú na vznik členstva súhlas zákonného zástupcu.

 

 • Členom nášho klubu nemôže byť ten, kto sa zaoberá komisionálnym predajom (výkup) psov alebo chovom psov bez preukazov o pôvode.

 

 • Členstvo v klube vzniká odoslaním prihlášky, zaplatením vstupného poplatku (iba prvý rok) a členského príspevku (ročný poplatok) ku dňu úhrady na príslušný kalendárny rok.

Do nášho klubu sa môžete prihlásiť vyplnením ONLINE PRIHLÁŠKY, alebo zaslaním vyplneného TLAČIVA matrikárke klubu na adresu uvedenú na pravej lište. Nižšie uvádzame platné ČLENSKÉ POPLATKY na kalendárny rok.

 

 • Členstvo v klube zaniká:

1.) členom k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka neuhradením členského príspevku na tento rok najneskôr do 31. decembra súčasného kalendárneho roka

2.) vylúčením člena za hrubé porušenie klubových predpisov

3.) vystúpením člena na základe písomného prehlásenia doručeného matrikárke klubu

4.) úmrtím člena

5.) zánikom klubu

Návod na prihlásenie do členskej zóny je popísaný v nasledovnom ODKAZE

Členov, ktorí sa nevedia prihlásiť do členskej zóny klubovej stránky, prosíme kontaktovať správcu webu na emailovú adresu 

ADMIN@BULLTERRIERCLUB.SK

Členské poplatky

Členské poplatky pre roky 2023, 2024

ČLENSKÉ POPLATKY PRE ROK 2024

Nový člen = vstupný poplatok + členský príspevok 2024

 

ČLENSKÉ POPLATKY PRE ROK 2023

 

Člen SBC 2022 = členský príspevok 2023

Posledný deň splatnosti členského príspevku na nasledujúci rok je 31.12.2022 (platí dátum pripísania sumy na účet SBC), po tomto dni uhrádza člen klubu poplatok ako nový člen. Pri úhrade je potrebné v špecifickom symbole uvádzať pridelené členské číslo.

Nový člen = vstupný poplatok + členský príspevok 2023

 

vstupný poplatok ......................... 12,- €

členský príspevok 2023 ..............  22,- €

členský príspevok 2024 ..............  22,- €

 

PLATOBNÉ DETAILY

IBAN SK30 6500 0000 0000 2055 1010

Poštová banka, a. s. (SWIFT kód: POBNSKBA)

Variabilný symbol: 202301  (členský poplatok pre rok 2023)

                                  202401 (členský poplatok pre rok 2024)

Špecifický symbol: pridelené členské číslo 

Účel platby: meno a priezvisko, členský poplatok 2023 (2024)

Nových členov prosíme, aby členský poplatok neuhrádzali vopred, ale až po kontrole prihlášky a obdržaní platobných detailov od matrikára klubu, nakoľko členstvo v klube SBC nevzniká automaticky úhradou členského poplatku.

Zmena osobných údajov

Člen klubu je zodpovedný za správnosť údajov nahlásených klubu SBC. Člen klubu je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť SBC akúkoľvek zmenu jednotlivých osobných údajov a ďalších skutočností, ktoré môžu mať vplyv na vzájomnú elektronickú, resp. poštovú komunikáciu. Klub SBC je povinný zabezpečiť archiváciu údajov, chrániť ich pred stratou, odcudzením alebo zneužitím, ďalej je povinný urobiť všetky opatrenia potrebné na zabránenie ich straty, odcudzenia alebo zneužitia neoprávnenou osobou.

 

Zmenu osobných údajov člen klubu môže nahlásiť vyplnením ONLINE FORMULÁRU, alebo zaslaním vyplneného TLAČIVA matrikárke klubu na adresu uvedenú na pravej lište.

Prihláška SBC
Prihláška do klubu SBC

Pred odoslaním prihlášky si prečítajte ZÁSADY OCHRANY (GDPR).

Podporované prehliadače pre správne zobrazenie formuláru: Google Chrome, Microsoft Egde

Zmena osobných údajov
Zmena osobných údajov

Pred odoslaním hlásenia si prečítajte ZÁSADY OCHRANY (GDPR).

Podporované prehliadače pre správne zobrazenie formuláru: Google Chrome, Microsoft Egde

bottom of page