top of page

Článok

Návrh programu na členskú schôdzu, 04-09-2016

Vážení členovia SBC,

Dovoľte, aby som Vás ako predseda SBC klubu informoval o príprave programu na najbližšiu členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 4.9.2016 v priestoroch hotela Športcentrum Bojnice, tak ako to uložila Výročná členská schôdza dňa 10.4.2016 vo svojom uznesení. Vzhľadom nato, že sa na tejto schôdzi bude prejednávať doplnenie Chovateľského poriadku a Stanov, bude nasledovná schôdza zvolaná ako MIMORIADNA ČLENSKÁ SCHÔDZA. Pozvánka s programom schôdze Vám bude doručená v stanovenom termíne, t. j. 2 týždne pred jej konaním. Ak máte záujem doplniť body programu, napíšte na klubový e mail bullterrierclubslovakia@gmail.com .

Touto cestou Vás tiež musím informovať, že sme za klub SBC odovzdali smútočný veniec na smútočnom obrade poslednej rozlúčky s pánom Josefom Schneiderom. Predsedkyňa rakúskeho ÖBTC zaň členom SBC poďakovala. Fotografiu smútočného venca SBC nájdete v prílohe emailu, ktorý Vám bol rozposlaný. V ODKAZE nájdete spomienkové texty o prvom posudzovaní pána Schneidera na našej klubovej výstave v 1995, úryvky z jeho prednášky pre členov klubu SBC, ako aj spomienkové slová pani Sandry Zepke.

V texte nižšie sú uvedené nasledovné návrhy:

 1. Návrh programu na Mimoriadnu členskú schôdzu SBC 4.9.2016

 2. Návrh doplnenia chovateľského poriadku podľa bodu 7 zápisnice z Výročnej členskej schôdze 10.4.2016

 3. Návrh doplnenia Stanov na návrh výboru SBC

Vyjadrenie výboru SBC k emailu p. Pavla Masaryka zo dňa 21.7.2016, ktorý adresoval členom SBC je zverejnené v členskej zóne klubovej web stránky.

Ivan Šlesar, predseda klubu

Návrh programu na Mimoriadnu členskú schôdzu SBC

4.9.2016, Hotel Športcentrum Bojnice, 9.30 hod.

 1. Otvorenie

 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Prejednanie doplnenia chovateľského poriadku podľa bodu 7 zápisnice z Výročnej členskej schôdze 10.4.2016

 4. Prejednanie doplnenia Stanov na návrh výboru SBC

 5. Kontrola uznesení

 6. Prejednanie uloženia kárneho postihu z dôvodu nesplnenia uznesenia č. C.2 Výročnej členskej schôdze 10.4.2016 členovi pánovi Pavlovi Masarykovi členskou schôdzou

 7. Návrh a voľba čestných členov

 8. Plán činnosti SBC na rok 2017

 9. Rôzne

 10. Diskusia

 11. Záver

Návrh doplnenia chovateľského poriadku podľa bodu 7 zápisnice z Výročnej členskej schôdze 10.4.2016

Článok 6: Podmienky chovnosti

bod 1, ods. b

RUŠÍ SA: Dosiahnutie vekovej hranice 18 mesiacov - suky, 12 mesiacov - psy.

NAHRÁDZA SA: Dosiahnutie vekovej hranice 12 mesiacov – psy aj suky.

bod 1, ods. d

DOPĹŇA SA: Výnimku tvoria jedince, ktorých obaja predkovia (otec a matka) majú toto vyšetrenie s výsledkom „clear“ - čistý. Takémuto jedincovi sa zapisuje “Clear by Parentage”. Uplatnenie “Clear by Parentage” k uznaniu chovnosti jedinca je možné najviac v troch za sebou idúcich generáciách, t. j. platí po generáciu prarodičov.

Článok 7: Pripúšťacie povolenie

po bode 1 sa dopĺňa nový bod 2 (body 2, 3, 4, 5 budú prečíslované na 3, 4, 5 ,6)

Pripúštacie povolenie môže byť vydané len na jedincov (t. j. jedince môžu byť využité v chove) po dosiahnutí vekovej hranice 18 mesiacov - suky, 12 mesiacov - psy.

bod 7 (nový bod)

Pripúšťacie povolenie vystavené členovi, stráca platnosť jeho vylúčením z klubu. Vylúčený člen je povinný vrátiť pripúšťacie povolenie do 10 dní od vylúčenia.

Návrh doplnenia Stanov na návrh výboru SBC

Článok 3: Členstvo a jeho podmienky

bod 4

RUŠÍ SA: Výbor a členovia SBC môžu členovi SBC, ktorý sa svojou dlhodobou prácou alebo zvlášť významným spôsobom zaslúžil o rozvoj chovu a popularizáciu chovu BT a MBT, navrhnúť udelenie čestného členstva. O udelení rozhoduje členská schôdza. Čestný člen nemusí platiť členské príspevky.

NAHRÁDZA SA: Výbor a členovia SBC môžu fyzickej osobe (aj nečlenovi), ktorá sa svojou dlhodobou prácou alebo zvlášť významným spôsobom zaslúžila o rozvoj chovu a popularizáciu chovu BT a MBT, navrhnúť udelenie čestného členstva. O udelení rozhoduje členská schôdza. Čestný člen nemusí platiť členské príspevky. Čestné členstvo sa môže udeliť aj „in memoriam“.

bottom of page