top of page

Článok

Pozvánka na členskú schôdzu, 25-06-2017

Vážení členovia SBC.

Výbor SBC Vás týmto pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v rámci 23. Bull terrier víkendu SBC, dňa 25.6.2017 v Chate Šachtičky, Banská Bystrica o 11.00 hod..

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o finálnom programe schôdze po zapracovaní podnetov a pripomienok.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Program Členskej schôdze SBC

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa predsedu klubu

4. Správa poradcu chovu

5. Správa ekonóma

6. Správa revíznej komisie

7. Cenník služieb SBC - na podnet poradcu chovu

Návrh: Poplatok za použitie krycieho psa na párenie v chove riadenom SBC …

Variant 1 - ak je tento pes vedený ako chovný v SPKP, v sume 0 € ak je jeho majiteľ členom a 50 € pre nečlena

Variant 2 - pre všetkých krycích psov bez rozdielu plemennej knihy, ktorá vedie ich chovnosť (t. j. aj zahraniční jedinci), v sume 0 € ak je jeho majiteľ členom a 10 € pre nečlena

Variant 3 - bez poplatku

8. Právomoci poradcu chovu (Informácie a poučenie členov pri úkonoch chovateľského servisu) - na podnet poradcu chovu

8.1 Uchovňovanie

Témy: Zavedenie prihlášky na uchovňovanie na výstavách SBC (prihlášku je povinný vyplniť vopred aj majiteľ psa, ktorý predpokladá splnenie výstavneho ocenenia až v deň výstavy, k prihláške pošle kópiu rodokmeňa a genetických testov). Oznamovanie o termínoch uchovňovania na web stránke a mailom (zverejnenie prihlášky, uzávierky atď.). Informácia PCH k priebehu uchovňovania.

8.2 Riešenie podnetov na uchovňovaní

Uchovňovanie je výhradne v kompetencii poradcu chovu. V prípade podnetu bude riešený nasledovne:

Návrh:

Variant 1 - PCH prizve člena revíznej komisie, o riešení sa vyhotoví písomný zápis (podpísaný zúčastnenými stranami)

Variant 2 - PCH prizve všetkých prítomných členov výboru, o riešení sa vyhotoví písomný zápis (podpísaný zúčastnenými stranami)

Variant 3 - PCH prizve ďalšieho člena výboru, o riešení sa vyhotoví písomný zápis (podpísaný zúčastnenými stranami)

8.3 Spôsob podávania hlásení o vrhoch (práva a povinnosti chovateľa)

9. Diskusia o chovateľskom poriadku SBC

9.1 Informácia o potrebe zosúladenia chovateľského poriadku SBC s nadriadenými poriadkami SKJ a FCI do budúcnosti (potreba implementácie vylučujúcich vád, ktoré sú upravené poriadkami SKJ a FCI) - na podnet J. Čupku

9.2 Návrh na zmenu CHP v Článku 6: Podmienky chovnosti, bod 1, ods. c, na zníženie vekovej hranice absolvovanej výstavy SBC z 12 na 9 mesiacov - na podnet J. Čupkovej

10. Spôsob výberu slovenskej reprezentácie na Súťaž krajín v Holandsku (prerokovanie predložených návrhov, hlasovanie o návrhoch a dátume zavedenia do platnosti)

Poznámka: Jednotlivé návrhy sú uvedené v texte nižšie.

11. Plán činnosti SBC na rok 2018 (akcie organizované klubom SBC)

12. Prijímanie do klubu SBC (prerokovanie predložených návrhov a hlasovanie) - na podnet T. Horváth

12.1 Výroba propagačného materiálu pre chovateľov - členov pre budúcich majiteľov šteniat

12.2 Zľava (odpustenie vstupného poplatku) pre nových členov, ak sa prihlásia do klubu v roku nadobudnutia jedinca od člena klubu

12.3 Poukážka (50%-ná zľava z výstavného poplatku) uplatnená v prvom roku členstva, na jedinca nadobudnutého podľa bodu 12.2

13. Rôzne

14. Diskusia

15. Záver

Návrhy na výber reprezentácie na Súťaž krajín (International Weekend, Leiden, Holandsko)

Holandský klub bullteriérov N.B.T.C. každoročne usporiadáva začiatkom novembra, v holandskom prímorskom mestečku Leiden, klubové výstavy, známe ako International Weekend. V sobobotu sa tu koná Klubová výstava bullteriérov - Championship Show, s udeľovanými titulmi CAC a r.CAC. V nedeľu sa koná Súťaž krajín - Country Competition. V súťaži súťažia za každú krajinu dvaja nominovaní bullteriéri (pozn. jedinec môže súťažiť len za krajinu, v ktorej sa narodil), v štyroch triedach: Psy do 2 rokov, Psy nad 2 roky, Suky do 2 rokov a Suky nad 2 roky. Výstavu posudzujú traja rozhodcovia, z ktorých každý má k dispozícii 1 až 12 bodov (bez 11-ky). Vyhráva tím, ktorý získa najviac bodov. Do národného tímu je potrebná nominácia od národného klubu zastrešujúceho v príslušnej krajine plemeno bull terrier.

Návrh 1 - Komisa a výsledky z výstav

Úlohou komisie je výber slovenskej reprezentácie do Súťaže krajín v Holandsku, zaistenie všetkých náležitostí týkajúcich sa prihlášok a samozrejme pomoc a podpora vybraných kandidátov na súťaži.

Členská schôdza v danom kalendárnom roku zvolí komisiu s nepárnym počtom členov (t. j. 3/5/7 - podľa záujmu členov byť v komisii) vždy na súčasný ročník. Do komisie by sa mali hlásiť hlavne členovia, ktorí sa zaujímajú o chov bullteriérov (t. j. štandardov) a majú všeobecný prehľad o súčasnom dianí na výstavách v Európe, nakoľko sa jedná o Súťaž krajín výhradne plemena bull terrier. Členom v komisii môže byť maximálne jeden z manželov. Do komisie sa môže prihlásiť každý člen SBC (teda aj člen výboru alebo člen RK). V prípade odstúpenia člena z komisie, ostatní členovia komisie zvolia náhradníka.

Vo výslednej nominácii (určenie vybraných jedincov a nominačného poradia, t. j. 1. pes/suka, 2. pes/suka, 1. náhradník/čka, …) budú zohľadnené výsledky z výstav v pomere 70% a jednotlivé preferencie členov komisie v pomere 30%. Komisia zvolí vybraných reprezentantov na základe prihlášok majiteľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa so svojim psom na tejto prestížnej výstave, podľa nasledovných podmienok:

 • Komisia do 7 dní od zvolenia zabezpečí prihlášku s emailom komisie, ktorá bude zverejnená na klubovej stránke.

 • Prihlásiť je možné iba psa, ktorého pôvod je zapísaný v SPKP (t. j. pes narodený na Slovensku). Prihlásiť sa môže aj majiteľ - nečlen, ktorý vlastní takéhoto psa. Prihlásiť sa môže aj exportovaný jedinec (t. j. jedinec žijúci v zahraničí).

 • Termín uzávierky je 30. september príslušného kalendárneho roka.

 • Prihlášky je možné zasielať výhradne emailom.

 • K prihláške majiteľ zašle kópiu rodokmeňa, fotografiu a výstavné výsledky jedinca (zoznam výstav a posudky), a to maximálne 5 výsledkov z klubových a špeciálnych výstav a maximálne 5 výsledkov z medzinárodných, národných, celoštátnych, svetových a európskych výstav. Do nominácie je možné prihlásiť aj jedinca bez výstavných výsledkov.

 • Výstavne výsledky budú bodované podľa platného bodovacieho systému pre súťaž Top bull terrier SBC. Z bodov sa určí koeficent (priemerný počet bodov na výstavu) = body / počet výstav. Posudzujú sa samostatne body z tried Šteniat a Dorastu a samostatne body z tried Mladých, Strednej, Otvorenej a Šampiónov (viď. súťažné kategórie Top bull terrier SBC). V prípade kombinovaných bodov z oboch kategórii vo výstavnej sezóne (t. j. jedinec má v danom roku aj výstavy z tried dorastu aj výstavy z tried mladých), určia sa koeficienty pre obe kategórie (K1 a K2) a z nich sa určí priemerný výsledný koeficient = (K1+K2)/2.

 • Pre kategóriu do 2 rokov - sa akceptujú výsledky dosiahnuté:

 • pre jedince narodené v kalendárnom roku príslušného ročníka - od narodenia do 30. septembra príslušného roka

 • pre jedince narodené rok predchádzajúci k príslušnemu ročníku - od 30. septembra predchádzajúceho roka do 30. septembra príslušného roka

 • Pre kategóriu nad 2 roky

 • z výstav nie starších ako 2 roky od príslušného ročníka (príklad: na nomináciu v roku 2018 bude zohľadnený najstarší výsledok max. z 1.1.2016)

 • Výsledné koeficienty z výstavných výsledkov určia výstavné známky, ktoré budú tvoriť 70% výslednej známky. Členovia komisie zohladnia exteriérové kvality jedincov podľa svojich preferencií bodovaním, z ktorého sa určia nominačné známky tvoriace 30% výslednej známky. Výsledné známky určia vybraných jedincov ako aj nominačné poradie.

 • Komisia je povinná priebežne aktualizovať zoznam prihlásených jedincov, ktorý bude celoročne zverejnený na klubovej stránke. Záverečný výber, vrátane známok, výstavných výsledkov a bodovania jednotlivých členov komisie bude zverejnený na klubovej stránke najneskôr do 14. októbra príslušného roku.

Návrh 2 - Výsledky z výstav

Úlohou výboru je zaistenie všetkých náležitostí týkajúcich sa prihlášok a samozrejme pomoc a podpora vybraných kandidátov na súťaži.

Výbor zabezpečí prihlášku, jej zverejnenie na klubovej stránke a určí poverenú osobu, ktorá bude zabezpečovať príjem a spracovanie prihlášok najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku.

Vo výslednej nominácii (určenie vybraných jedincov a nominačného poradia, t. j. 1. pes/suka, 2. pes/suka, 1. náhradník/čka, …) budú zohľadnené výsledky z výstav. Reprezentanti budú vybraní na základe prihlášok majiteľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa so svojim psom na tejto prestížnej výstave, podľa nasledovných podmienok:

 • Prihlásiť je možné iba psa, ktorého pôvod je zapísaný v SPKP (t. j. pes narodený na Slovensku). Prihlásiť sa môže aj majiteľ - nečlen, ktorý vlastní takéhoto psa. Prihlásiť sa môže aj exportovaný jedinec (t. j. jedinec žijúci v zahraničí).

 • Termín uzávierky je 30. september príslušného kalendárneho roka.

 • Prihlášky je možné zasielať výhradne emailom.

 • K prihláške majiteľ zašle kópiu rodokmeňa, fotografiu a výstavné výsledky jedinca (zoznam výstav a posudky), a to maximálne 5 výsledkov z klubových a špeciálnych výstav a maximálne 5 výsledkov z medzinárodných, národných, celoštátnych, svetových a európskych výstav. Do nominácie je možné prihlásiť aj jedinca bez výstavných výsledkov.

 • Výstavne výsledky budú bodované podľa platného bodovacieho systému pre súťaž Top bull terrier SBC. Z bodov sa určí koeficent (priemerný počet bodov na výstavu) = body / počet výstav. Posudzujú sa samostatne body z tried Šteniat a Dorastu a samostatne body z tried Mladých, Strednej, Otvorenej a Šampiónov (viď. súťažné kategórie Top bull terrier SBC). V prípade kombinovaných bodov z oboch kategórii vo výstavnej sezóne (t. j. jedinec má v danom roku aj výstavy z tried dorastu aj výstavy z tried mladých), určia sa koeficienty pre obe kategórie (K1 a K2) a z nich sa určí priemerný výsledný koeficient = (K1+K2)/2.

 • Pre kategóriu do 2 rokov - sa akceptujú výsledky dosiahnuté:

 • pre jedince narodené v kalendárnom roku príslušného ročníka - od narodenia do 30. septembra príslušného roka

 • pre jedince narodené rok predchádzajúci k príslušnemu ročníku - od 30. septembra predchádzajúceho roka do 30. septembra príslušného roka

 • Pre kategóriu nad 2 rokyz výstav nie starších ako 2 roky od príslušného ročníka (príklad: na nomináciu v roku 2018 bude zohľadnený najstarší výsledok max. z 1.1.2016)

 • Výsledné koeficienty z výstavných výsledkov určia výsledné známky, ktoré určia vybraných jedincov ako aj nominačné poradie. V prípade rovnosti známok o poradí rozhodne výbor.

 • Poverená osoba je povinná priebežne aktualizovať zoznam prihlásených jedincov, ktorý bude celoročne zverejnený na klubovej stránke. Záverečný výber, vrátane známok a výstavných výsledkov bude zverejnený na klubovej stránke najneskôr do 14. októbra príslušného roku.

Návrh 3 - Výbor

Úlohou výboru je zaistenie všetkých náležitostí týkajúcich sa prihlášok a samozrejme pomoc a podpora vybraných kandidátov na súťaži.

Výbor zabezpečí prihlášku, jej zverejnenie na klubovej stránke a určí člena výboru, ktorý bude zabezpečovať príjem a spracovanie prihlášok najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku.

Výslednú nomináciu (určenie vybraných jedincov a nominačného poradia, t. j. 1. pes/suka, 2. pes/suka, 1. náhradník/čka, …) určí výbor na základe hlasovania na výborovej schôdzi. Táto výborová schôdza môže byť internetová. Reprezentanti budú vybraní na základe prihlášok majiteľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa so svojim psom na tejto prestížnej výstave, podľa nasledovných podmienok:

 • Prihlásiť je možné iba psa, ktorého pôvod je zapísaný v SPKP (t. j. pes narodený na Slovensku). Prihlásiť sa môže aj majiteľ - nečlen, ktorý vlastní takéhoto psa. Prihlásiť sa môže aj exportovaný jedinec (t. j. jedinec žijúci v zahraničí).

 • Termín uzávierky je 30. september príslušného kalendárneho roka.

 • Prihlášky je možné zasielať výhradne emailom.

 • K prihláške majiteľ zašle kópiu rodokmeňa, fotografiu a výstavné výsledky jedinca (zoznam výstav a posudky), a to maximálne 5 výsledkov z klubových a špeciálnych výstav a maximálne 5 výsledkov z medzinárodných, národných, celoštátnych, svetových a európskych výstav:

 • Pre kategóriu do 2 rokov - sa akceptujú výsledky dosiahnuté:

 • pre jedince narodené v kalendárnom roku príslušného ročníka - od narodenia do 30. septembra príslušného roka

 • pre jedince narodené rok predchádzajúci k príslušnemu ročníku - od 30. septembra predchádzajúceho roka do 30. septembra príslušného roka

 • Pre kategóriu nad 2 roky

 • z výstav nie starších ako 2 roky od príslušného ročníka (príklad: na nomináciu v roku 2018 bude zohľadnený najstarší výsledok max. z 1.1.2016)

 • Do nominácie je možné prihlásiť aj jedinca bez výstavných výsledkov.

 • Členovia výboru budú pri hlasovaní prihliadať na dosiahnuté výstavné výsledky a exteriérové kvality prihláseného jedinca.

 • Poverený člen výboru je povinný priebežne aktualizovať zoznam prihlásených jedincov, ktorý bude celoročne zverejnený na klubovej stránke. Záverečný výber, vrátane hlasovania a odôvodnenia jednotlivých členov výboru, ako aj výstavných výsledkov, bude zverejnený na klubovej stránke najneskôr do 14. októbra príslušného roku.

bottom of page