top of page

Článok

Zásady GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR zásady chovateľského klubu Slovakia Bullterrier Club, IČO: 00 602 493 (ďalej len "klub SBC") o ochrane osobných údajov (ďalej len "zásady ochrany")

Osobné údaje členov klubu spracovávame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len "GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon 18/2018").

Vznikom členstva v klube SBC vzniká medzi členom a klubom SBC zmluvný vzťah, ktorý sa riadi právami a povinnosťami v zmysle platných Stanov SBC a chovateľského poriadku SBC. Pre potreby plnenia tohto zmluvného vzťahu klub s členom komunikuje prostredníctvom kontaktných údajov.

  • Klub SBC spracováva prihlasovacie údaje prostredníctvom svojich oprávnených členov klubu.

  • Prihlasovacie údaje sú spracované vo forme elektronických databáz, na zabezpečených úložiskách a tiež v archíve spravovanom oprávnenou osobou (člen výboru). Klub SBC neposkytuje prihlasovacie údaje do krajín tretieho sveta a medzinárodným organizáciám.

  • Pre potreby účtovníctva Klub SBC uchováva osobné údaje v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákone o účtovníctve a zákone o DPH po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka. Po uplynutí príslušného času sú tieto osobné údaje vymazané v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas. Účtovné doklady spravujú a kontrolujú oprávnení členovia klubu (členovia výboru a revíznej komisie). Zo stanov klubu SBC majú členovia klubu právo nahliadnuť do účtovných dokladov na členskej schôdzi.

  • Poradca chovu je oprávnená osoba, ktorá pre potreby chovu (hlásenie vrhu a pod.) poskytuje požadované údaje do plemennej knihy SPKP (Slovenská plemenná kniha psov) oprávneným osobám nadriadeného orgánu SPZ (Slovenský poľovnícky zväz).

Pokiaľ je osoba mladšia ako 18 rokov, je potrebný súhlas zákonného zástupcu. Za osobu mladšiu ako 18 rokov vypĺňa a odosiela prihlášku zákonný zástupca. Táto osoba musí byť pri vypĺňaní prihlášky poučená svojim zákonným zástupcom o spracúvaní jej osobných údajov spôsobom prispôsobeným jej veku.

Fyzická osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolaním predchádzajúceho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov z predchádzajúceho udeleného súhlasu.

Pre informácie, opravu údajov, odvolanie súhlasu a uplatnenie práv nás kontaktujte emailom na adrese TAJOMNIK@BULLTERRIERCLUB.SK.

bottom of page