top of page

Článok

Pozvánka na členskú schôdzu, 02-09-2018

Vážení členovia SBC.

Výbor SBC Vás týmto pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 2. septembra 2018, v nedeľu po Špeciálnej výstave SBC o 10.00 hod. v priestoroch Czajlik ranču (Hlavná 600, 930 21 Dunajský Klátov).

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o programe schôdze. Tešíme sa na Vašu účasť.

Program Členskej schôdze SBC

1. Otvorenie a schválenie programu schôdze

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb na sčítanie hlasov

3. Voľba komisie pre výber jedincov na Súťaž krajín v Holandsku

4. Plán činnosti SBC na rok 2019 (akcie organizované klubom SBC)

5. Rôzne

6. Diskusia

7. Záver

bottom of page