top of page

Článok

Pozvánka na členskú schôdzu, 26-06-2022

Vážení členovia SBC.

Výbor SBC Vás týmto pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 26. júna 2022, v nedeľu o 12.00 hod. v reštaurácii Soprano, Chabanecká 11, Banská Bystrica.

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o programe schôdze SBC a tešíme sa na Vašu účasť.

Program Výročnej členskej schôdze SBC

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa.

3. Voľba osôb poverených sčítaním hlasov

4. Voľba overovateľov zápisnice

5. Schválenie programu schôdze

6. Voľba mandátovej a volebnej komisie

7. Voľba piatich členov výboru a to nasledovne: volí sa jednotlivo predseda, podpredseda, poradca chovu, ekonóm, tajomník

8. Voľba troch členov revíznej komisie

9. Voľba zástupcov SBC v KR SPZ

10. Správa mandátovej a volebnej komisie

11. Prevzatie funkcií nových orgánov SBC

12. Voľba výstavného výboru

13. Rôzne

14. Diskusia

15. Záver


Poznámka: Voliť a kandidovať do orgánov SBC môžu členovia v zmysle článku 6 a článku 13 Stanov SBC zo 07.12.2019. Za člena orgánu SBC môže voliť a byť volený ten, kto má platné členstvo v SBC v rokoch 2022 a 2021 zároveň. Do pracovných skupín SBC môže voliť a byť volený ten, kto má aktuálne platné členstvo v SBC.

bottom of page