top of page

Článok

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu SBC 2.12.2023

Vážení členovia SBC.


Výbor SBC Vás týmto pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 2. decembra 2023, v sobotu o 11.00 hod. pri výstavisku v hoteli Agroinštitút v Nitre (Akademická 4, 949 01 Nitra).


Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o programe schôdze a tešíme sa na Vašu účasť.


Program Výročnej členskej schôdze SBC

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa

3. Voľba osôb poverených sčítaním hlasov

4. Voľba overovateľov zápisnice

5. Schválenie programu schôdze

6. Voľba mandátovej a volebnej komisie

7. Voľba piatich členov výboru a to nasledovne: volí sa jednotlivo predseda, podpredseda, poradca chovu, ekonóm a tajomník

8. Voľba troch členov revíznej komisie

9. Informovanie schôdze novozvoleným výborom o matrikárovi a delegátoch SBC do KR SPZ (funkcie volí výbor z členov výboru) a novozvolenou revíznou komisiou o predsedovi RK (funkciu volí RK z členov RK)

10. Správa mandátovej a volebnej komisie

11. Prevzatie funkcií

12. Rôzne

13. Diskusia

14. Záver


Poznámka:

Voliť a kandidovať do orgánov SBC môžu členovia v zmysle článku 6 a článku 13 Stanov SBC zo 07.12.2019. Člena Výboru a člena RK môže voliť iba ten riadny člen 2023, ktorý bol členom aj v roku 2022. Za člena Výboru a člena RK môže kanditovať každý riadny člen 2023. Do pracovných skupín SBC môže voliť aj kanditovať každý riadny člen 2023.


S pozdravom,

Výbor SBC

bottom of page