top of page

Administratíva

Obsah
Odkazy
Import jedinca

SKRATKY:

BT - bull terrier

MBT - miniature bull terier

SBC - Slovakia Bullterrier Club

SPKP - Slovenská plemenná 

kniha psov

Import jedinca (Dovoz psa zo zahraničia)
export pedigree zaregistrovany v SPKP

Pri kúpe psíka zo zahraničia, je Vám chovateľ povinný odovzdať Export Pedigree a v závislosti od krajiny pôvodu, súhlas domovskej plemennej knihy na vývoz. Minimálny vek šteniatka pri predaji určuje chovateľský poriadok klubu, ktorý zastrešuje plemeno v danej krajine (pozn. na Slovensku je minimálny vek 49 dní). Chovateľ musí dať šteniatko začipovať a vystaviť mu Pet Passport, nakoľko veterinárne predpisy EÚ neumožňujú cestovanie spoločenských zvierat bez týchto náležitostí.

 • Pre uchovnenie zahraničného jedinca plemena bulteriéra a miniatúrneho bulteriéra na Slovensku, je potrebné jeho zapísanie do Slovenskej plemennej knihy psov (SPKP). Zapísanie jedinca do SPKP síce nemusí byť potrebné k účasti na výstavách, nie je to potrebné napríklad v prípade, že sa chcete prihlásiť do klubovej súťaže Top bull terrier SBC.

 • Postup pri zapisovaní importovaného jedinca do SPKP:

1.) ŽIADOSŤ  na Plemennú knihu SPZ pošlite doporučene, alebo doručte osobne na adresu Kynologického odboru SPZ, uvedenú na pravej lište. K Žiadosti na zápis importovaného jedinca je nutné priložiť nasledujúce dokumenty:

- Originál Export Pedigree prihlasovaného jedinca (pozn. do plemennej knihy SPZ sa môže zapísať len potomkovia jedincov zapísaných v plemenných knihách členských krajín FCI, alebo v plemenných knihách krajín uznaných FCI, ak je ich pôvod preukázateľný najmenej v troch generáciách predkov).

- POTVRDENIE TOTOŽNOSTI prihlasovaného jedinca. Totožnosť Vám môže overiť poradca chovu (pre členov bezplatne), alebo Váš veterinár.

2.) Plemenná kniha SPZ žiadosť vybaví v lehote do 30 dní od jej prijatia. Importovaným jedincom pri zápise uvedie do preukazu o pôvode číslo zápisu v SPKP a dátum zápisu. Následne Vám bol zaregistrovaný originálny preukaz o pôvode odoslaný späť na dobierku (tj poplatok za zápis, platíte až po pošte, pri prevzatí zásielky). V prípade dohovoru s pracovníkom Plemennej knihy SPZ je možné prevziať preukaz o pôvode a uhradiť poplatok aj osobne v sídle SPZ. Zápis importovaného jedinca platí Slovenskému poľovníckemu zväzu podľa platného CENNÍKA SLUŽIEB PLEMENNEJ KNIHY SPZ .

 • Export Pedigree (exportný preukaz pôvodu psa), vyplnené všetky náležitosti preukazu pôvodu psa a je určený pre jednotlivcov na dovoz zo zahraničia. Exportný preukaz o pôvode psa možno vystaviť iba na osobnú osobu. Vystavený preukaz je zjavne pomenovaný textom "Export Pedigree" a musí byť na ňom uvedené meno, priezvisko a adresa majiteľa, ktorý jedinca nadobudol a žiada o jeho zapísanie do SPKP. Bez pečiatky plemennej knihy a podpisu zodpovedného pracovníka, ako aj bez podpisu chovateľa je preukaz o pôvode psa neplatný. V prípade, ak majiteľ neobdržal Exportný rodokmeň od príslušnej organizácie doodberu šteniatka (pozn. v závislosti od krajiny, môže táto agenda trvať aj viac ako pol roka), môžete si vyžiadať kópiu zápisu vrhu až po potvrdenie, že vám preukaz o pôvode pošlete následne poštou. V závislosti od usporiadateľa výstavy, môžu niektorí akceptovať aj tieto dokumenty pri prihláškach napríklad v triedach šteniat a dorastu.  

 • Povinnosť potvrdiť Potvrdenie totožnosti k žiadosti o zapísanie do SPKP, schválilo prezídium SKJ s platnosťou od 1. januára 2006. Kontrolu tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu vykonáva poradca chovu, alebo veterinára. Tetovanie, resp. čipovanie musí byť vykonané u chovateľa, nie dodatočne po dovezení jedinca na Slovensku. Ak pes nie je ani tetovaný, ani čipovaný, musí dať majiteľ na vlastné náklady genetické testy na preukázanie pôvodu, k registrácii nahlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude Plemenná kniha SPZ registrovať dovezeného jedinca.

 

​ŽIADOSŤ NA ZÁPIS IMPORTOVANÉHO JEDINCA /TLAČIVO NA STIAHNUTIE/

POTVRDENIE TOTOŽNOSTI /TLAČIVO NA STIAHNUTIE/

 

VYBRANÉ POPLATKY SPZ ZA SLUŽBY PLEMENNEJ KNIHY (S PLATNOSŤOU OD 1.4.2023)

 

Druh služby Suma

zápis importovaného jedinca ............................................................................... 20,- €

poštovné a balné ....................................................................... podľa poplatkov pošty

 

Poradca chovu

SLÁVKA MATIASZEWSKA
ŽELEZNIČNÁ 2
966 01 HLINÍK NAD HRONOM
TEL.: +421910 667 223
PORADCACHOVU@BULLTERRIERCLUB.SK

SPZ

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ

KYNOLOGICKÝ ODBOR

ŠTEFÁNIKOVA 10

811 05  BRATISLAVA

TEL.: +4212-57203319 (22)

PLEM.KNIHA@SPZ-KYNOLOGIA.SK

Uchovnenie
Uchovnenie jedinca a preregistrácia chovnej spôsobilosti

1. Uchovnenie jedinca

         Chovný pes a chovná suka sú jedinci, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do chovu, podľa ustanovení chovateľského poriadku SBC a sú registrované v plemennej knihe SPZ (SPKP) ako chovné jedince. Chovný pes môže páriť bez obmedzenia veku a počtu parení. Chovná suka môže mať maximálne tri vrhy počas dvoch rokov. V zozname chovných súk bude uvádzaná do dovŕšenia ôsmeho roku života (ten deň sa považuje za posledný možný termín nakrytia). Chovné jedince sa nesmú používať na produkciu šteniat bez preukazu o pôvode.

 • Podmienky chovnosti jedincov plemien bull terrier a miniature bull terrier na Slovensku riadi klub SBC podľa platného CHOVATEĽSKÉHO PORIADKU. K uznaniu chovnosti je potrebné: 

a)  Predloženie preukazu o pôvode psa (PP), vydaného FCI uznanou plemennou knihou, s prideleným číslom SPKP. Importovaní jedinci zo zahraničia musia byť zapísaní v SPKP: 

pozri sekciu IMPORT JEDINCA (DOVOZ PSA ZO ZAHRANIČIA).
b)  Dosiahnutie vekovej hranice 12 mesiacov (pre psy a suky). 
c)  Absolvovanie aspoň jednej výstavy organizovanej klubom SBC z Triedy mladých, Triedy strednej, Triedy otvorenej alebo Triedy šampiónov a dosiahnutie ocenenia "Výborný" u psov, a "Výborný" alebo "Veľmi dobrý" u súk. 
d)  Preukázanie sa DNA zdravotnými testami,
      - pre plemeno bull terrier: PKD (Polycystic Kidney Disease) 
      - pre plemeno miniature bull terrier: PLL (Primary Lens Luxation). 

Vyššie uvedené DNA zdravotné testy sa vykonávajú len jeden krát za život psa/suky. K uznaniu chovnosti jedinca sa požaduje výsledok testu „clear“ - čistý, alebo „carrier“ - prenášač. Výnimku vykonania DNA zdravotného testu tvoria jedince, ktorých obaja predkovia (otec a matka) majú toto vyšetrenie s výsledkom „clear“ - čistý. Takémuto jedincovi sa zapisuje “Clear by Parentage”. Uplatnenie “Clear by Parentage” k uznaniu chovnosti jedinca je možné najviac v troch za sebou idúcich generáciách, t. j. platí po generáciu prarodičov. 

e)  Preukázanie sa zdravotnými testami,

      - pre plemeno bull terrier: BAER (test sluchu) 

      - pre plemeno miniature bull terrier: BAER (test sluchu). 

Vyššie uvedený zdravotný test sa vykonáva len jeden krát za život psa/suky. K uznaniu chovnosti jedinca sa požaduje výsledok testu „+/+“ - obojstranne počujúci.

 • Poradca chovu chovnosť potvrdzuje na uchovňovaní, ktoré sa koná popri výstavách organizovaných klubom SBC, no po dohovore je možné chovnosť potvrdiť aj mimo týchto termínov. Chovnosť v preukaze pôvodu potvrdzuje poradca chovu na základe doloženia potrebných dokladov (PP, posudkový list z výstavy organizovanej SBC, príslušný výsledok DNA a zdravotných testov). V prípade "majiteľa - nečlena", je pred uchovňovaním potrebné, aby s klubom SBC, uzavrel ZMLUVU PRE NEČLENOV o poskytovaní chovateľského servisu. Pre uzavretie zmluvy je potrebné kontaktovať predsedu klubu. Príprava zmluvy a jej uzavretie je spravidla do mesiaca od prijatia požiadavky. Zmluvu nie je možné uzavrieť bez predchádzajúceho dohovoru v deň uchovňovania.

     Počas uchovňovania budú prednostne vybavení majitelia, ktorí vopred odošlú poradcovi chovu prihlášku vo forme ONLINE TLAČIVA. Prihlášku vyplnia aj majitelia, ktorí očakávajú splnenie podmienok (známka z výstavy SBC, výsledok zdravotného testu a pod.), až priamo na výstave, v deň uchovňovania.

PRIHLÁŠKA NA UCHOVŇOVANIE /TLAČIVO ONLINE/

 

POPLATKY ZA "UCHOVNENIE"

Druh služby                                                                                        Člen                Nečlen

potvrdenie chovnosti jedinca  ......................................................    10,- €                 20,- €

2. Preregistrácia chovnej spôsobilosti

 • Jedinca, s potvrdenou chovnosťou poradcom chovu, je následne potrebné preregistrovať na SPZ v plemennej knihe, na chovného psa / chovnú suku. ŽIADOSŤ na Plemennú knihu SPZ pošlite doporučene, alebo doručte osobne na adresu
  Kynologického odboru SPZ, uvedenú na pravej lište. K Žiadosti o potvrdenie chovnej spôsobilosti je nutné priložiť originál preukazu o pôvode psa. Plemenná kniha SPZ žiadosť vybaví v lehote do 30 dní od jej prijatia. Do preukazu o pôvode zapíše chovnosť a rok zápisu (lomítko za číslom SPKP). Následne Vám originál preukazu o pôvode zašle späť na dobierku (t. j. poplatok za potvrdenie chovnej spôsobilosti, platíte až pošte, pri prevzatí zásielky). V prípade dohovoru s pracovníkom Plemennej knihy SPZ je tiež možné prevziať preukaz o pôvode a uhradiť poplatok aj osobne v sídle SPZ. Poplatok platíte Slovenskému poľovníckemu zväzu podľa platného CENNÍKA SLUŽIEB PLEMENNEJ KNIHY SPZ.

 

ŽIADOSŤ O POTVRDENIE CHOVNEJ SPÔSOBILOSTI /TLAČIVO NA STIAHNUTIE/

 

VYBRANÉ POPLATKY SPZ ZA SLUŽBY PLEMENNEJ KNIHY (S PLATNOSŤOU OD 1.4.2023)

Druh služby                                                                                                                 Suma

potvrdenie chovnej spôsobilosti  .............................................................................     5,- €

poštovné a balné ................................................................... podľa poplatkov pošty

Online: prihláška na uchovňovanie
Registrácia názvu CHS
Registrácia názvu chovateľskej stanice

         Členom klubu SBC nemôže byť ten, čo chová psy bez preukazov pôvodu. 

Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je považovaná za hrubé porušenie chovateľského poriadku SBC. Preukazy o pôvode pre narodené šteňatá sa môžu vyhotoviť len chovateľom, ktorí majú medzinárodne chránený názov chovateľskej stanice v FCI. Chránenie názvov chovateľských staníc a ich evidenciu pre chovateľov psov plemien bull terrier a miniature bull terrier na Slovensku zabezpečuje plemenná kniha SPZ.

          O registráciu chráneného názvu chovateľskej stanice je potrebné požiadať v dostatočnom predstihu, nakoľko jej vybavenie trvá 3 až 8 mesiacov. Bez registrovaného názvu nie je možné vydať narodeným šteňatám preukazy o pôvode.

 • Názov chovateľskej stanice (CHS) je trvalou a neoddeliteľnou súčasťou mena psa a je z neho zrejmý chov, z ktorého pes pochádza. Názov chovateľskej stanice nie je viazaný na jedno plemeno psa, preto je potrebné zvoliť ho s ohľadom na možnú zmenu chovaného plemena, keďže ho už v budúcnosti nemožno meniť. Súčasťou medzinárodne chráneného názvu chovateľskej stanice je skratka FCI (zvyčajne sa však neuvádza). Jednej osobe môže byť registrovaný iba jeden chránený názov chovateľskej stanice za život. Pridelenie chráneného názvu chovateľskej stanice je viazané na túto osobu a je celoživotné. Chránený názov je možné dediť. Po zániku chráneného názvu chovateľskej stanice, jej majiteľovi nebude už nikdy priznaný iný chránený názov. Chránený názov zaniká: ak sa chovateľ písomne zriekol tohto práva, smrťou chovateľa (ak nebol názov prevedený na dedičov), trvalým odňatím práva ochrany názvu pre porušenie chovateľskej disciplíny, zmluvným prevodom na inú fyzickú osobu.

 • Majiteľom chráneného názvu chovateľskej stanice môže byť iba jedna fyzická osoba (t. j. nie manželia), staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Žiadosti o založenie chovateľskej stanice pre členov SBC s trvalým, alebo prechodným pobytom na Slovensku, vybavuje Slovenský poľovnícky zväz (SPZ). Po prijatí žiadosti a overení údajov, SPZ žiadosť postupuje na Slovenskú kynologickú jednotu (SKJ), ktorá spracované podklady následne zašle na sekretariát FCI. Majiteľom názvu chovateľskej stanice chráneného na FCI cez SKJ môže byť občan SR s trvalým pobytom na Slovensku, cudzinec s povolením na pobyt na Slovensku, alebo občan EÚ, ktorého rodinní príslušníci pobývajú na Slovensku na základe pobytového povolenia.

 • Pokiaľ sa chovateľ presťahuje do inej členskej krajiny FCI, je na ňom, aby včas pred narodením vrhu preniesol názov chovateľskej stanice. O prenos musí požiadať novú národnú kynologickú organizáciu a následne táto organizácia informuje FCI. Po tomto prenose môže chovateľ chovať výhradne v krajine, do ktorej si preniesol názov svojej chovateľskej stanice.

 • Chránený názov chovateľskej stanice môže mať aj člen klubu, ktorý nemá chovnú suku. Majiteľ chovného psa nemusí byť vlastníkom chovateľskej stanice.

 • Návrhy chráneného názvu chovateľskej stanice:

- môžu obsahovať maximálne 24 znakov vrátane medzier (v žiadosti je potrebné uviesť, či sa názov chovateľskej stanice bude uvádzať pred alebo za menom psa)
- nesmú obsahovať hanlivé slová, vulgarizmy, slová propagujúce násilie, terorizmus a iné extrémistické hnutia
- sú možné v akomkoľvek jazyku, nesmú ich však tvoriť výhradne číslice a nesmú obsahovať názov štátu a názov plemena
- nesmú byť totožné s chránenými názvami chovateľských staníc registrovaných v CENTRÁLNOM REGISTRI FCI v Belgicku (v registri si preto overte, či Vami zamýšľaný názov už neexistuje)

- postup pri registrovaní chránených názvov popisuje SMERNICA SKJ

 • Čitateľne vyplnenú ŽIADOSŤ je potrebné zaslať poštou na adresu SPZ uvedenú na tlačive. Žiadosť musí obsahovať šesť navrhovaných názvov chovateľskej stanice, a to v poradí podľa priority, v akom má žiadateľ o pridelenie záujem. K žiadosti priložte:

- fotokópiu občianskeho preukazu s úplnou adresou trvalého bydliska, respektíve doklad z miestneho úradu o trvalom pobyte (čitateľné ponechajte všetky údaje okrem rodného čísla a čísla OP)

- doklad o uhradení poplatku Slovenskému poľovníckemu zväzu podľa platného CENNÍKA SLUŽIEB PLEMENNEJ KNIHY SPZ za vybavenie žiadosti chráneného názvu chovateľskej stanice podľa pokynov uvedených na tlačive

- fotokópiu členského preukazu SPZ s členskou známkou príslušného roku, v čase podania žiadosti 

 • Po zaregistrovaní názvu v medzinárodnom registri FCI, SKJ žiadateľovi pošle na poštovú adresu potvrdenie o pridelenom chránenom názve chovateľskej stanice.

 • Na uverejnenie chovateľskej stanice člena klubu na klubových stránkach SBC je potrebné kontaktovať správcu webu emailom (pozri sekcie CHOVATEĽSKÉ STANICE BT a CHOVATEĽSKÉ STANICE MBT).

 

ŽIADOSŤ O CHRÁNENIE NÁZVU CHOVATEĽSKEJ STANICE /TLAČIVO NA STIAHNUTIE/

 

VYBRANÉ POPLATKY SPZ ZA SLUŽBY PLEMENNEJ KNIHY (S PLATNOSŤOU OD 1.4.2023)

Druh služby                                                                                                                 Suma

chránenie názvu chovateľskej stanice  ...................................................................    40,- €

 

Krycí list
Pripúšťacie povolenie (Krycí list)
odporucanie na parenie

          Chovateľ (člen aj nečlen) je povinný požiadať poradcu chovu o vystavenie pripúšťacieho povolenia pred každým plánovaným krytím. Prípustné je iba párenie chovných jedincov s platným povolením. 

Dodatočné vystavenie povolenia (po pripustení) je neprípustné. ​Pripúštacie povolenie môže byť vydané len na jedincov, ktorí dosiahli vek 12 mesiacov u psa a 18 mesiacov u suky.

          Pre harmonické vybavenie žiadosti odporúčame chovateľom elektronické zasielanie žiadosti aspoň 1 mesiac pred očakávaným háraním suky.

 • Vrh je zapísaný do plemennej knihy krajiny, kde má majiteľ suky určený právny pobyt. S výnimkou prípadu, keď chovateľ býva v krajine, ktorá nemá plemennú knihu uznanú FCI. Tento chovateľ môže zapísať vrh v krajine, ktorá vedie plemennú knihu.

 • Poradca chovu vyhotoví pripúšťacie povolenie na základe prijatia "Žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie" od chovateľa. "Žiadateľ - člen", ktorý si s klubom zvolil elektronickú komunikáciu, môže ŽIADOSŤ poradcovi chovu poslať na email, alebo vyplnením ONLINE TLAČIVA. "Žiadateľ - člen", ktorý si s klubom zvolil poštovú komunikáciu a "žiadateľ -  nečlen", sú povinní žiadosť poradcovi chovu poslať doporučene na poštovú adresu. Kontakt poradcu chovu je uvedený na pravej lište.

 • Chovateľ musí v žiadosti vyplniť všetky povinné polia tlačiva a navrhnúť minimálne jedného krycieho psa (v žiadosti je možné uviesť 1 až 3 krycích psov). Pokiaľ k výberu psov nenastanú odborné výhrady, poradca chovu chovateľov návrh krycích psov rešpektuje. Spolu so žiadosťou musí chovateľ poslať fotokópie preukazov o pôvode (obe strany) a genetických testov všetkých jedincov uvedených na žiadosti. Povolenie nemôže byť vystavené bez týchto dokumentov. Poradca chovu ich potrebuje na overenie údajov a založenie kartotéky chovných jedincov. Pri opakovanej žiadosti pripúšťacieho povolenia na uvedených jedincov, tieto dokumenty nie je potrebné opätovne zasielať. Z preukazu o pôvode musí byť zrejmý najmä majiteľ a chovná spôsobilosť jedinca. Požadované genetické testy sú: 

1.) pre plemeno bull terrier - PKD test u jedincov zapísaných v SPKP

2.) pre plemeno miniature bull terrier - PLL test všetkých jedincov bez zreteľa na zápis v plemennej knihe.

       Výnimku tvoria jedince, ktorých obaja predkovia (otec a matka) majú toto vyšetrenie s

       výsledkom „clear“ - čistý. Takémuto jedincovi sa zapisuje “Clear by Parentage”. Uplatnenie

       “Clear by Parentage” k uznaniu chovnosti jedinca je možné najviac v troch za sebou idúcich

       generáciách, t. j. platí po generáciu prarodičov.

 • Ak žiadateľ nie je výhradným majiteľom suky, t. j. suku má v držbe (prípady spolumajiteľstva a zapožičania), k žiadosti musí priložiť kópiu zmluvy medzi ním a majiteľom o prenájme suky na chovné účely. Ak si žiadateľ vyberie na pripustenie psa, ktorý je v držbe (t. j. krycí pes je počas pripustenia prenajatý a nenachádza sa u majiteľa), žiadateľ musí k žiadosti priložiť 

       kópiu zmluvy medzi držiteľom a majiteľom o prenájme psa na chovné účely. Zmluvu o

       prenájme jedinca na chovné účely musí evidovať príslušná plemenná kniha, v ktorej je

       jedinec zapísaný.

 • Poradca chovu skontroluje všetky náležitosti prijatej žiadosti a vhodnosť párenia navrhnutých jedincov. Následne chovateľovi zašle "Odporúčanie na párenie" (tzv. Pripúšťacie povolenie / Krycí list), spolu s platobnými detailami za jeho vystavenie. Žiadateľ je povinný uhradiť poplatok do 14 dní od prijatia platobných detailov. Lehota na vystavenie povolenia je 1 mesiac (30 dní) pri štandardnej žiadosti, resp. 5 pracovných dní (od prijatia žiadosti) pri expresnej žiadosti, so zaslaním 1. triedou. V prípade expresnej žiadosti je nutné poradcu chovu kontaktovať  telefonicky (t. j. lehotu expresnej žiadosti si je možné uplatniť až po telefonickom kontaktovaní poradcu chovu).

 • Vystavené povolenie je platné len s pečiatkou a podpisom poradcu chovu a má platnosť  len na jedno pripustenie (s prekrytím), t. j. chovateľ musí požiadať o nové povolenie, v prípade, že suka neostala kotná. Povolenie stráca predčasne platnosť zánikom členstva "žiadateľa - člena" v klube. Neplatné povolenie je žiadateľ povinný doručiť (osobne alebo doporučenou poštou) poradcovi chovu najneskôr do 14 dní od skončenia jeho platnosti.

 

ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE ODPORÚČANIA NA PÁRENIE /TLAČIVO ONLINE/

ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE ODPORÚČANIA NA PÁRENIE /TLAČIVO NA STIAHNUTIE/

 

POPLATKY ZA VYSTAVENIE "ODPORÚČANIA NA PÁRENIE"

Druh žiadosti                                                                                     Člen                Nečlen

vystavenie krycieho listu - štandard (do 30 dní)  .......................    10,- €                 50,- €

vystavenie krycieho listu - expres (5 pracovných dní)  ..............    20,- €                 50,- €

 

Online: odporúčanie na párenie
Hlásenie vrhu
Hlásenie a zápis vrhu

1. Hlásenie vrhu poradcovi chovu

         Chovateľ (člen aj nečlen) je povinný oznámiť každý vrh poradcovi chovu do 10 dní od narodenia šteniat.

 • "Chovateľ - člen", ktorý si s klubom zvolil elektronickú komunikáciu, môže SPRÁVU O VRHU poradcovi chovu poslať na email, alebo vyplnením ONLINE TLAČIVA.

       "Žiadateľ - člen", ktorý si s klubom zvolil poštovú komunikáciu a "žiadateľ - nečlen", sú

       povinní žiadosť poradcovi chovu poslať doporučene na poštovú adresu. Kontakt poradcu

       chovu je uvedený na pravej lište.

 

SPRÁVA O VRHU ŠTENIAT /TLAČIVO ONLINE/

SPRÁVA O VRHU ŠTENIAT /TLAČIVO NA STIAHNUTIE/

2. Zápis vrhu do Plemennej knihy

         Chovateľ je povinný poslať doporučene, alebo doručiť osobne, prihlášku na zápis šteniat do 60 dní od ich narodenia na adresu SPZ a kópiu prihlášky poslať poradcovi chovu. Kynologický odbor SPZ na základe prijatej prihlášky vystaví narodeným šteňatám preukazy o pôvode, ktoré chovateľovi zašle poštou na dobierku, alebo si ich chovateľ prevezme osobne v sídle SPZ, po dohode s pracovníkom Plemennej knihy.

 • Pred odoslaním PRIHLÁŠKY NA ZÁPIS ŠTENIAT musia byť šteňatá začipované. Čipovanie potvrdzuje veterinár do prihlášky. V prihláške sa uvádzajú najprv všetky ponechané psy, potom všetky ponechané suky, v poradí narodenia šteniat. 

 • K Prihláške na zápis šteniat je potrebné priložiť PRÍLOHU SBC K PRIHLÁŠKE NA ZÁPIS ŠTENIAT, potvrdenú poradcom chovu. Plemenná kniha nezapíše výsledky vykonaných DNA a zdravotných testov rodičov šteniat do preukazov o pôvode šteniat bez doloženia potvrdenej Prílohy SBC k Prihláške na zápis šteniat. 

 • Pre zápis výstavných ocenení a skúšok rodičov do preukazov o pôvode narodených šteniat treba k prihláške priložiť fotokópie všetkých preukazujúcich dokladov (ako preukaz o pôvode rodiča so zapísanými výsledkami, diplomy udelených šampionátov, výstavné kartičky CAJC, CAC, BOB atď., posudky a pod.). 

 • Od. 1.4.2007 je potrebné, aby chovateľ k prihláške priložil fotokópiu členského preukazu SPZ (riadneho alebo kolektívneho člena). Bez tohto dokladu nevystaví Plemenná kniha SPZ preukazy o pôvode pre narodené šteňatá. Z členského preukazu musí byť zrejmé (t. j. pre členov SBC nalepená členská známka na príslušný rok), či má člen uhradené členské príspevky v danom roku. Fotokópiu členského preukazu SPZ nie je potrebné k Prihláške na zápis šteniat prikladať, pokiaľ chovateľ prikladá Prílohu SBC, potvrdenú poradcom chovu. 

 • V prípade, že chovateľ vie už v čase zápisu, o šteňati určenom na vývoz mimo SR, k prihláške priloží aj ŽIADOSŤ o vystavenie exportného preukazu o pôvode pre dané šteňa.

 • Farby šteniat je možné uviesť v oficiálnom jazyku FCI (angličtina, nemčina, francúzština, resp. španielčina).

 • V prípade, že nie sú totožní, majiteľ chovnej suky (matky šteniat) a majiteľ chovateľskej stanice, k prihláške je potrebné priložiť aj zmluvu o postúpení práva chovu.

 • Chovateľ je povinný zaslať kópiu Prihlášky na zápis šteniat poradcovi chovu podľa zvolenej formy komunikácie (člen elektronicky, alebo poštou, nečlen poštou). Za zaslanie sa považuje aj prípad, pokiaľ bola kópia poradcovi chovu poslaná v rámci žiadosti o potvrdenie Prílohy SBC. Kontakty na Kynologický odbor SPZ a poradcu chovu sú uvedené na pravej lište.

 • Za vystavené preukazy o pôvode pre narodené šteňatá platí chovateľ Slovenskému poľovníckemu zväzu podľa platného CENNÍKA SLUŽIEB PLEMENNEJ KNIHY SPZ.

 

PRIHLÁŠKA NA ZÁPIS ŠTENIAT /TLAČIVO NA STIAHNUTIE/

PRÍLOHA SBC K PRIHLÁŠKE NA ZÁPIS ŠTENIAT /TLAČIVO NA STIAHNUTIE/

 

VYBRANÉ POPLATKY SPZ ZA SLUŽBY PLEMENNEJ KNIHY (S PLATNOSŤOU OD 1.4.2023)

Druh služby                                                                                                                 Suma

vydanie preukazu o pôvode psa  ...........................................................................      15,- €

exportný preukaz o pôvode na žiadosť chovateľa*  ............................................      35,- €

exportný preukaz o pôvode na žiadosť iného žiadateľa ako je chovateľ * .......      55,- €

exportný preukaz o pôvode na žiadosť slovenského majiteľa* .........................      40,- €

exportný preukaz o pôvode na žiadosť zahraničného majiteľa* ......................      65,- €

poštovné a balné ............................................................................. podľa poplatkov pošty
(* v prípade, ak sa vystavuje súhlas na vývoz a exportný preukaz dodatočne, je žiadateľ povinný zaslať pôvodný preukaz o pôvode psa plemennej knihe SPZ a z uvedenej sumy bude odrátaný poplatok 15,- €)​

 

Online: hlásenie vrhu PCH
bottom of page