top of page

Čestní členovia

Štatút čestného člena

          Štatút čestného člena si členovia klubu schválili na členskej schôdzi SBC, ktorá sa konala 12. apríla 2014 v Galante. Výbor a členovia klubu SBC môžu navrhnúť udelenie čestného členstva osobe, ktorá sa svojou dlhodobou prácou, alebo zvlášť významným spôsobom zaslúžila o rozvoj a popularizáciu chovu plemien bull terrier a miniature bull terrier na Slovensku. O udelení čestného členstva rozhoduje členská schôdza. Čestný člen nemusí platiť členské príspevky. Čestné členstvo sa môže udeliť aj "in memoriam".

 

          Svoje návrhy osôb na udelenie čestného členstva, môžu členovia klubu posielať na emailovú adresu WWW.SBC.SK@GMAIL.COM">WWW.SBC.SK@GMAIL.COM. Všetky návrhy sa budú prejednávať na najbližšej členskej schôdzi SBC. Aktuálny zoznam navrhnutých osôb je dostupný v "Členskej zóne".

 

NÁVRH ČESTNÉHO ČLENA /TLAČIVO/

bottom of page