top of page
Obsah

Cenníky služieb

Obsah
Odkazy
Cenník služieb Slovakia Bullterrier Club-u

          Uvádzame platné poplatky služieb SBC podľa schváleného Klubového poriadku. Pri úhradách je potrebné uvádzať pridelené osobné číslo SBC (špecifický symbol), ktoré členom vydáva matrikár s ročnou členskou známkou. 

Druh služby                                                                                                              Člen                Nečlen 

 • členský príspevok na rok (vrátane známky SPZ, poštovného a                                                      balného 2. triedou)  ...............................................................................     22,- €                   -

 • vstupný poplatok (tzv. zápisné pre nového člena)  ............................     12,- €                   -

 • potvrdenie chovnosti jedinca  ..............................................................     10,- €                 20,- €

 • poplatok za žiadosť o výnimku 
  z podmienok chovnej spôsobilosti  ......................................................    
  30,- €                 60,- €

 • vystavenie krycieho listu - štandard (do 30 dní, vrátane                                               poštovného a balného 2. triedou)  ......................................................      10,- €                 50,- €

 • vystavenie krycieho listu - expres (do 5 pracovných dní, vrátane                                poštovného a balného 1. triedou)  .......................................................     20,- €                 50,- €

 • overenie totožnosti jedinca  ..................................................................      0,- €                 10,- €

 • uzatvorenie zmluvy s nečlenom (vrátane poštovného a balného                                                 2. triedou)  ..............................................................................................       -                       40,- €

 • klubový šampión (CH SBC, JCH SBC, VCH SBC)  ..................................       7,- €                 35,- €

 • poštovné a balné k ostatným listovým zásielkam na území SR                                                    (2. triedou)  ..............................................................................................      3,- €                   3,- €

 • poštovné a balné k ostatným listovým zásielkam do zahraničia  .....      6,- €                   6,- €

 • dobierka na území SR  ...........................................................................      1,- €                   1,- €

 

SBC prepláca cestovné náklady súvisiace s činnosťou Klubu vo výške:

 • 0,3 €/km pre osobné vozidlo, úžitkové vozidlá a vany

Služba dobierka sa pridáva automaticky k službám: vystavenie krycieho listu – štandard pre nečlena, vystavenie krycieho listu – expres pre členov a nečlenov a poštovné a balné k ostatným listovým zásielkam na území SR pre členov a nečlenov.​ 

Členský poplatok  je tvorený zo vstupného poplatku a členského príspevku na rok. Členovia, ktorí uhradia členský poplatok na nasledujúci kalendárny rok v plnej výške do dátumu splatnosti, sú oslobodení od úhrady vstupného poplatku. Dátum splatnosti je 31. december príslušného kalendárneho roku, pokiaľ výbor neurčí inak. Platný termín je zverejnený na internetovej stránke SBC, v sekcii Klub: Členstvo. Úhrady pripísané na účet Klubu po termíne, budú uznané ako uhradené v termíne, iba za predpokladu, že člen SBC, v lehote do 15. januára príslušného kalendárneho roka, doručí*) ekonómovi potvrdenie o zadaní bankového prevodu ku dňu splatnosti v plnej výške v zmysle Cenníka, pričom stanovená lehota na doručenie potvrdenia nie je podmienená predchádzajúcou výzvou na jeho doplnenie. V opačnom prípade členstvo prípadne nárok na oslobodenie od úhrady vstupného poplatku zaniklo a daná osoba je povinná uhradiť členský poplatok vo výške ako nový člen v zmysle Stanov. Člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie žiadneho členského poplatku ani jeho časti. 

Poplatok za vystavenie klubového šampióna pre člena je spoplatnený ako pre nečlena, pokiaľ bolo niektoré z ocenení priznaných ku šampionátu udelené v kalendárnom roku, kedy nebol členom SBC.

*)     Dňom doručenia sa považuje: v prípade elektronickej komunikácie deň platného odoslania emailu, v prípade poštovej zásielky deň prevzatia adresátom. Ak sa poštová zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie, resp. prvým dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol.

 

Cenník SBC

SKRATKY:

BT - bull terrier

MBT - miniature bull terier

SBC - Slovakia Bullterrier Club

SPKP - Slovenská plemenná 

kniha psov

Poradca chovu

SLÁVKA MATIASZEWSKA
ŽELEZNIČNÁ 2
966 01 HLINÍK NAD HRONOM
TEL.: +421910 667 223 
PORADCACHOVU@BULLTERRIERCLUB.SK

SPZ

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ

KYNOLOGICKÝ ODBOR

ŠTEFÁNIKOVA 10

811 05  BRATISLAVA

TEL.: +4212-57203319 (22)

PLEM.KNIHA@SPZ-KYNOLOGIA.SK

Cenník SPZ
Cenník služieb Slovenského poľovníckeho zväzu

          Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu schválilo na základe návrhu Pléna Kynologickej rady SPZ  úpravu niektorých poplatkov za služby poskytované chovateľom psov plemennou knihou SPZ s platnosťou od 1.4.2023.

Druh služby                                                                                                                                       Suma   

A. ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

 • členský príspevok kolektívnych členov SPZ (členov klubov SPZ) na rok v sume 2 € za člena klubu (nečlena SPZ)

B. PLEMENNÁ KNIHA SPZ

 • vydanie preukazu o pôvode psa  ..........................................................................................    15,- €

 • vydanie preukazu o pôvode psa (národné plemená)  .......................................................       5,- €

 • zápis importovaného jedinca  ...............................................................................................    20,- €

 • exportný preukaz o pôvode na žiadosť chovateľa*  ...........................................................    35,- €

 • exportný preukaz o pôvode na žiadosť iného žiadateľa ako je chovateľ * ......................    55,- €

 • exportný preukaz o pôvode na žiadosť slovenského majiteľa*  .......................................    40,- €

 • exportný preukaz o pôvode na žiadosť zahraničného majiteľa*  .....................................    65,- €

 • oprava PP za chybu chovateľa ..............................................................................................    12,- €

 • vydanie duplikátu preukazu o pôvode psa .........................................................................    15,- €

 • opis preukazu o pôvode psa .................................................................................................    15,- €

 • potvrdenie chovnej spôsobilosti ...........................................................................................      5,- €

 • chránenie názvu chovateľskej stanice ..................................................................................    40,- €

 • zápis do knihy brlohárov, diviačiarov, všestranných psov ................................................     10,- €

 • príloha k preukazu o pôvode psa ........................................................................................       3,- €

 • vystavenie pracovného certifikátu ........................................................................................      5,- €

 • vystavenie pracovného certifikátu na základe skúšky vykonanej v zahraničí .................    50,- €

 • poštovné a balné .....................................................................................      podľa poplatkov pošty

(* v prípade, ak sa vystavuje súhlas na vývoz a exportný preukaz dodatočne, je žiadateľ povinný zaslať pôvodný preukaz o pôvode psa plemennej knihe SPZ a z uvedenej sumy bude odrátaný poplatok 15,- €)​ 

 • C. ONLINE SYSTÉM NA VÝSTAVY

 • poplatok za použitie systému 10,- € 

(v cene tohto poplatku je prihlasovanie psov a všetky výstupy, ktoré systém poskytuje: katalógové zostavy mimo všeobecnej časti, štatistické výstupy a zoznam platieb)

 • poplatok za tlač posudkov a diplomov 0.20,- €/1 pes

(v cene je vytlačenie a dodanie posudkov a tlač údajov na diplomy, diplomy podľa požadovanej predlohy dodá organizátor výstavy)

 

bottom of page