top of page
Obsah

Chovateľský poriadok

Obsah
Odkazy

Platný chovateľský poriadok bol schválený členskou schôdzou SBC 4. apríla 2014 v Galante. Doplnenie chovateľského poriadku bolo schválené členskou schôdzou SBC 

4. septembra 2016 v Bojniciach.

CHOVATEĽSKÝ PORIADOK, 04-09-2016 /TLAČOVÁ VERZIA/

Článok 1

Účel a pôsobnosť

 1. Tento chovateľský poriadok slúži na riadenie chovu plemena bullteriér a miniatúrny bullteriér s preukazom o pôvode členských štátov FCI a plemenných kníh uznávaných FCI, chovateľov začlenených do SPZ a jeho pôsobnosť je obmedzená na územie SR.

 2. Každý, kto sa zaoberá chovom plemena bullteriér a miniatúrny bullteriér s preukazom o pôvode a má záujem o plemennú dokumentáciu SPKP SPZ, musí dodržiavať ustanovenia tohto chovateľského poriadku.

 3. Poriadok vytvára predpoklady pre rozvoj chovu v súlade so štandardom plemien FCI.

 4. Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s etikou chovateľa a princípmi tohto poriadku a bude považovaná za hrubé porušenie tohto chovateľského poriadku.

 5. Oblasti, ktoré tento poriadok neupravuje, sa riešia podľa podmienok SPZ, SKJ a FCI.

 6. Komisionálny predaj šteniat je zakázaný a má za následok vylúčenie člena z klubu.

Článok 1

CHOVATELIA:

CHOVNÁ AGENDA:

CHOVATEĽSKÝ PORIADOK

CHOVNÉ JEDINCE:

SKRATKY:

BT - bull terrier

MBT - miniature bull terier

SBC - Slovakia Bullterrier Club

SPKP - Slovenská plemenná 

kniha psov

Článok 2

Článok 2

Majiteľ, chovateľ, držiteľ

 1. Za majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá získala zviera právoplatne a vlastní jeho preukaz o pôvode.

 2. Držiteľom chovného psa je tá osoba, ktorú majiteľ poveril aby psa chovne využila.

 3. Chovateľ je fyzická osoba, ktorý má zaregistrovaný chránený názov chovateľskej stanice a v dobe pripúšťania a vrhu suky je jej majiteľom alebo držiteľom.

 4. SBC poskytuje chovateľský servis členom klubu. Takisto umožňuje chov aj nečlenom klubu, pri splnení všetkých podmienok platných pre členov klubu. Klub je povinný písomne vymedziť zmluvné podmienky s chovateľmi - nečlenmi. Zmluva a cenník pre chovateľov - nečlenov sa riadi samostatným poriadkom.

 5. Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva alebo držania psa / suky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne ustanoveniami iných obecne platných právnych predpisov.

Článok 3

Článok 3

Chov

 1. Chovom psa sa v zmysle tohto poriadku rozumie cieľavedomá plemenitba. Chov je usmerňovaný prostredníctvom poradcu chovu (ďalej len PCH).

 2. K plemenitbe je možné použiť len chovných jedincov s preukázaným pôvodom, splňujúce podmienky pre chov dané týmto poriadkom.

 3. Na párenie môže byť využitý len jeden zo psov, uvedených na pripúšťacom povolení. Na pripúšťacom povolení musí byť vypísaný minimálne 1 pes. Ak chovateľ vo výnimočných prípadoch zmení krycieho psa, je povinný túto skutočnosť oznámiť PCH ešte pred krytím.

 4. Chovateľ má právo pri rešpektovaní ustanovení tohto poriadku vlastnej voľby psa na párenie.

 5. V prípade, že by spojenie chovných jedincov mohlo vo svojich dôsledkoch vážne ohroziť ciele a zameranie chovu, je povinnosť PCH takéto spojenie v pripúšťacom povolení nedoporučiť.

 6. Chovateľ vrhu je spravidla majiteľ v čase pripúšťania. Právo na chovné využitie suky alebo psa sa môže preniesť na tretiu osobu. Odstúpenie práva chovu má byť dohodnuté písomne a to pred pripúšťaním. Kópia dohody sa musí zaslať na registráciu SPKP SPZ. V dohode musia byť presne zachytené všetky práva a povinnosti obidvoch strán. Kto prevzal suku na dočasné využitie, je v dobe od pripustenia po odstavenie šteniat, považovaný za majiteľa suky a za chovateľa.

 7. Ak prešla oplodnená suka do vlastníctva iného chovateľa, patria novému majiteľovi všetky práva a povinnosti súvisiace s odchovom.

Článok 4

Článok 4

Poradca chovu

 1. PCH je funkcionár klubu, ktorý vystavuje a archivuje pripúšťacie povolenia, vedie klubový register plemennej knihy a chovných jedincov.

Článok 5

Článok 5

Chovní jedinci

 1. Chovný pes / chovná suka sú jedinci, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do chovu, podľa ustanovení tohto poriadku a sú registrované v plemennej knihe SPZ ako chovné jedince.

 2. Chovný pes môže páriť bez obmedzenia veku a počtu parení.

 3. Chovná suka môže mať maximálne tri vrhy počas dvoch rokov. V zozname chovných súk bude uvádzaná do dovŕšenia ôsmeho roku života.

 4. Chovné jedince sa nesmú používať na produkciu šteniat bez preukazu o pôvode.

Článok 6

Článok 6

Podmienky chovnosti

 1. K uznaniu chovnosti je potrebné:

a)  Preukázanie overeného pôvodu, osvedčené preukazom o pôvode psa, ktorý bol vydaný plemennou knihou uznanou FCI, pridelené osobitné evidenčné číslo SPKP. 

b)  Dosiahnutie vekovej hranice

      - 12 mesiacov - psy

      - 12 mesiacov - suky. 

c)  Absolvovanie aspoň jednej výstavy organizovanej SBC po dovŕšení veku 12 mesiacov a dosiahnutie ocenenia 

      - "Výborný" - psy

      - "Výborný" a "Veľmi dobrý" - suky. 

d)  Preukázanie sa DNA zdravotnými testami

      - PKD (Polycystic Kidney Disease) - bullteriér

      - PLL (Primary Lens Luxation) - miniatúrny bullteriér. 

Vyššie uvedené testy sa vykonávajú len JEDEN KRÁT za život psa / suky. Výnimku tvoria jedince, ktorých obaja predkovia (otec a matka) majú toto vyšetrenie s výsledkom „clear“ - čistý. Takémuto jedincovi sa zapisuje “Clear by Parentage”. Uplatnenie “Clear by Parentage” k uznaniu chovnosti jedinca je možné najviac v troch za sebou idúcich generáciách, t. j. platí po generáciu prarodičov.

e)  Chovnosť v preukaze pôvodu potvrdzuje PCH na základe doloženia potrebných dokladov (PP, posudkový list z výstavy organizovanej SBC, príslušný výsledok DNA testu). Následne je potrebné chovnosť nechať potvrdiť aj na SPZ.

  2.  Chovnosť sa končí:

a)  u suky dňom dovŕšenia 8 rokov veku, ten deň sa považuje za posledný možný termín nakrytia

b)  chovnosť psa nie je obmedzená vekom.

Článok 7

Článok 7

Pripúšťacie povolenie

 1. Pripúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vyhotovuje PCH, na základe písomnej žiadosti chovateľa, zaslanej minimálne 1 mesiac pred očakávaným háraním suky. Členovia, ktorí si v "Prehlásení o spôsobe komunikácie a doručovaní písomností" zvolili komunikáciu elektronicky, môžu posielať „Žiadosť o vydanie odporúčania na párenie“ elektronickou formou - naskenované na email PCH. Tí členovia, ktorí si zvolili komunikáciu poštou, sú povinní odoslať "Žiadosť o vydanie odporúčania na párenie" poštou - doporučene. Chovateľ v žiadosti bezpodmienečne vyplní všetky body tlačiva. K žiadosti priloží fotokópie preukazov o pôvode, ak ich PCH neobdržal už v minulosti. Pri výbere zahraničného chovného psa musí majiteľ suky priložiť k žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie aktuálnu obojstrannú kópiu originálu PP tohto psa, z ktorej je zrejmý majiteľ. Chovateľ k žiadosti priloží aj fotokópie DNA testov (PKD pre jedincov bullteriéra registrovaných pod SPZ, PLL pre oboch jedincov miniatúrneho bullteriéra).

 2. Pripúštacie povolenie môže byť vydané len na jedincov (t. j. jedince môžu byť využité v chove) po dosiahnutí vekovej hranice

- 12 mesiacov - psy

- 18 mesiacov - suky.

   3. Pripúšťacie povolenie je platné len s s pečiatkou a podpisom PCH a má platnosť 1 rok. Po

       tomto termíne je chovateľ povinný pripúšťacie povolenie vrátiť.

   4. Dodatočné vystavenie pripúšťacích povolení nie je prípustné.

   5. Pripúšťacie povolenie je možné vystaviť aj ak už sučka hára, prípadne menej ako 1 mesiac

       pred plánovaným krytím. V tomto prípade majiteľ suky musí zaplatiť klubu poplatok podľa

       aktuálneho cenníka poplatkov.

   6. Pripúšťacie povolenie stráca platnosť ak majiteľ suky neuhradí členský poplatok podľa

       stanov klubu.

   7. Pripúšťacie povolenie vystavené členovi, stráca platnosť jeho vylúčením z klubu. Vylúčený

       člen je povinný vrátiť pripúšťacie povolenie do 10 dní od vylúčenia.

Článok 8

Článok 8

Párenie

 1. Párenie sa môže uskutočniť len medzi jedincami, ktorí spĺňajú ustanovenia tohto poriadku a sú uvedení na platnom pripúšťacom povolení.

 2. Párenie nesmie byť uskutočnené bez platného pripúšťacieho povolenia. Majiteľ krycieho psa si pred párením preverí, či je na pripúšťanú sučku vystavené pripúšťacie povolenie.

 3. Párenie sučky dvoma psami počas jedného honcovania je neprípustné. Šteňatá narodené z tohto spojenia nebudú zapísané do Plemennej knihy SPZ.

 4. Párenie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou. Táto musí byť vykonaná veterinárnym lekárom, ktorý úkon zaznamená do pripúšťacieho povolenia. Umelé oplodnenie môže byť vykonané len u jedincov, ktoré sa už v minulosti rozmnožovali prirodzenou cestou.

 5. Úhrada za párenie je vecou dohody medzi majiteľom chovného psa a chovnej suky, prípadné sporné záležitosti nepatria do kompetencie klubu.

Článok 9

Článok 9

Vrh

 1. Vrhom sa v zmysle tohto poriadku rozumie okamih narodenia šteniat a jeho nahlásenie PCH.

 2. Chovateľ je povinný do 10 dní od pôrodu odoslať PCH "Hlásenie vrhu". Členovia, ktorí si v "Prehlásení o spôsobe komunikácie a doručovaní písomností" zvolili komunikáciu elektronicky, môžu posielať "Hlásenie vrhu" elektronickou formou - naskenované na email PCH. Tí členovia, ktorí si zvolili komunikáciu poštou, sú povinní odoslať "Hlásenie vrhu" poštou - doporučene.

 3. Chovateľ je povinný poslať "Prihlášku na zápis vrhu" do 60 dní od narodenia šteniec (vrátane začipovania šteniec) na adresu SPZ. K prihláške priloží fotokópiu členského preukazu SPZ. Bez tohto dokladu nevystaví plemenná kniha SPZ preukazy o pôvode pre narodené štence. Z členského preukazu musí byť jasne identifikovateľné, či má člen uhradené členské príspevky na príslušný rok, t. j. musí mať v členskom preukaze nalepenú členskú známku na príslušný rok. Chovateľ je povinný poslať fotokópiu "Prihlášky na zápis vrhu" do 60 dní od narodenia šteniec (vrátane začipovania šteniec) na adresu PCH. Členovia, ktorí si v "Prehlásení o spôsobe komunikácie a doručovaní písomností" zvolili komunikáciu elektronicky, môžu posielať fotokópiu "Prihlášky na zápis vrhu" elektronickou formou - naskenované na email PCH. Tí členovia, ktorí si zvolili komunikáciu poštou, sú povinní odoslať "Prihlášku na zápis vrhu" poštou - doporučene.

 4. Chovateľ je povinný starať sa o zdravie suky v dobe gravidity a kojenia šteniat tak, aby u celého vrhu bol zaistený správny vývin. Porušenie etických zásad sa považuje za porušenie ustanovenia tohto poriadku.

 5. Šteňatá pri predaji novým majiteľom musia byť staré min. 49 dní, vakcinované kombinovanou vakcinačnou látkou proti bežným infekčným ochoreniam, odčervené, očipované a schopné samostatne prijímať potravu. Odovzdať neočipované šteňatá novým majiteľom je zakázané! Chovateľ je povinný poskytnúť novému majiteľovi základné informácie o starostlivosti o šteňa.

 6. Všetky náklady spojené s čipovaním, úhrady plemennej knihe za vystavenie preukazov o pôvode a pod., hradí chovateľ.

       Kontrolu vrhu u chovateľa vykonáva PCH nasledovne:

a)  Na žiadosť chovateľa, všetky náklady hradí chovateľ.

b)  V prípade podozrenia porušenia Chovateľského a zápisného poriadku, všetky náklady hradí klub.

       Revízna komisia dohliada na dodržiavanie stanov a chovateľského poriadku. Rieši prípadné          sporné situácie, resp. porušenia a navrhuje členskej schôdzi ďalší postup.

bottom of page