top of page
Obsah

Stanovy klubu

Obsah
Odkazy
STANOVY KLUBU
Článok 1

Platné stanovy klubu boli schválené členskou schôdzou SBC, 12. apríla 2014 v Galante (reg. 11-07-2014). Doplnenie stanov č. 1 bolo schválené členskou schôdzou SBC 12. apríla 2015 vo Viničnom (reg. 17-06-2016). Doplnenie stanov č. 2 bolo schválené členskou schôdzou SBC 4. septembra 2016 v Bojniciach (reg. 17-10-2016).

 

STANOVY SBC, 04-09-2016 /TLAČOVÁ VERZIA/

Stanovy SBC, 04-09-2016

Článok 2

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Názov združenia: Slovakia Bullterrier Club (ďalej aj len „SBC“).

 2. Sídlom združenia je: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.

 3. Pôsobnosť združenia: územie Slovenskej republiky.

 4. SBC je nepolitická, neobchodná, dobrovoľná, záujmová organizácia, združujúca osoby so záujmom o kynológiu, najmä chovateľov, majiteľov a priaznivcov čistokrvného plemena bullteriér (ďalej len BT) a miniatúrny bullteriér (ďalej len MBT).

 5. SBC je občianskym združením - právnickou osobou s právnou subjektivitou.

 6. SBC je založená na dobu neurčitú.

 7. Cieľom SBC je zveľadenie, rozšírenie a propagácia chovu BT a MBT na Slovensku v súlade s platným štandardom BT a MBT, podpora chovateľskej spolupráce v rámci SBC, s inými kynologickými klubmi na Slovensku a v zahraničí, podpora vzájomnej chovateľskej súdržnosti a prispievanie k dobrým vzťahom medzi chovateľmi, prezentáciu slovenských chovov v zahraničí, sprostredkovanie informácií o chove BT a MBT zo Slovenska aj zo zahraničia.

Článok 3

Článok 2

Predmet činnosti klubu

 1. SBC riadi chov BT a MBT v súlade s platným štandardom BT a MBT vždy v súlade s predpismi Medzinárodnej kynologickej federácie (ďalej len „FCI“), Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len „SKJ“), Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len „SPZ“) a SBC.

 2. SBC usporadúva výstavy a iné kynologické podujatia.

 3. SBC vykonáva poradenskú, publikačnú a hospodársku činnosť pre svojich členov.

 4. SBC odovzdáva svojim členom aktuálne informácie prostredníctvom internetových stránok, prípadne e-mailovou komunikáciou alebo iným vhodným spôsobom.

 5. SBC dozerá, aby jeho členovia dodržiavali tieto stanovy, chovateľský poriadok SPZ a SBC, iné predpisy SBC, predpisy SKJ a SPZ.

 6. SBC rieši sporné záležitosti medzi členmi týkajúce sa chovu bullteriérov a dodržiavania predpisov podľa predchádzajúceho bodu tohto článku.

 7. SBC chráni záujmy svojich členov vo vzťahu k SPZ, SKJ, k ostatným kynologickým organizáciám, v rámci, ktorých pôsobí, zaisťuje spoluprácu s inými kynologickými organizáciami.

 8. SBC dozerá, aby sa s bullteriérmi zaobchádzalo humánne, a aby boli držané v podmienkach zodpovedajúcim ich potrebám, aby nedochádzalo k ich týraniu.

Článok 4

Článok 3

Členstvo a jeho podmienky

 1. Riadnym členom SBC môže byť fyzická osoba, občan s trvalým pobytom na území SR, starší ako 15 rokov. Osoba pri podpisovaní prihlášky do SBC písomne vyhlási, že pristupuje k stanovám SBC  a súhlasí a bude dodržiavať všetky predpisy SBC a SPZ, inak členstvo v SBC nevznikne.

 2. Mimoriadnym členom SBC môže byť fyzická osoba s trvalým pobytom mimo územia SR, resp. osoby inej štátnej príslušnosti ako slovenskej, staršia ako 15 rokov.

 3. Osoby mladšie ako 18 rokov potrebujú na vznik členstva súhlas zákonného zástupcu.

 4. Výbor a členovia SBC môžu fyzickej osobe (aj nečlenovi), ktorá sa svojou dlhodobou prácou alebo zvlášť významným spôsobom zaslúžila o rozvoj chovu a popularizáciu chovu BT a MBT, navrhnúť udelenie čestného členstva. O udelení rozhoduje členská schôdza. Čestný člen nemusí platiť členské príspevky. Čestné členstvo sa môže udeliť aj "in memoriam".

 5. Členom nemôže byť ten, čo sa zaoberá komisionálnym predajom psov, kto predáva psov do výkupov, alebo chová psy bez preukazov pôvodu.

Článok 5

Článok 4

Vznik členstva

 1. Členstvo v SBC vzniká na základe písomnej prihlášky, zaplatením vstupného poplatku a členského príspevku SBC. Ustanovenia článku 3 tým nie sú dotknuté.

 2. Za splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcom bode tohto článku, členstvo v SBC vzniká ku dňu uhradenia členského príspevku na príslušný kalendárny rok v plnej výške.

 3. V sporných prípadoch členstvo vzniká až schválením výboru SBC.

Článok 6

Článok 5

Zánik členstva

 1. Členstvo v SBC zaniká nezaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok do termínu stanovenom výborom SBC a zverejnenom na internetovej stránke SBC. Ak nie je takýto termín stanovený, je ním 31. december príslušného kalendárneho roku.

 2. Členstvo zaniká vylúčením člena za hrubé porušenie predpisov uvedených v článku 2 bod 5. O vylúčení rozhoduje členská schôdza na návrh výboru SBC.

 3. Členstvo zaniká vystúpením člena na základe písomného prehlásenia.

 4. Členstvo zaniknuté podľa bodu 2 tohto článku, môže opäť vzniknúť najskôr po dvoch rokoch odo dňa rozhodnutia členskej schôdze o vylúčení člena.

 5. Členstvo zaniká úmrtím člena.

Článok 7

Článok 6

Práva a povinnosti členov

  1.  Riadni členovia majú právo:

- hlasovať a voliť do orgánov SBC (len starší ako 18 rokov)

- byť volení do orgánov SBC (len starší ako 18 rokov)

- podávať návrhy, námietky, námety, sťažnosti, vznášať dotazy na členov výboru a revíznej komisie

- využívať výhody poskytované riadnym členom SBC

- zúčastňovať sa na práci v SBC

- zúčastňovať sa na všetkých akciách usporadúvaných  SBC

- predkladať návrhy v odborných otázkach, alebo sa obracať s otázkami na výbor SBC

- byť informovaní o činnosti a hospodárení SBC

  2.  Mimoriadni členovia majú právo:

- podávať návrhy, námety, sťažnosti vznášať dotazy na členov výboru a revíznej komisie

- využívať výhody poskytnuté mimoriadnym členom SBC

- zúčastňovať sa na všetkých akciách usporadúvaných SBC

- predkladať návrhy v odborných otázkach, alebo sa obracať s otázkami na výbor SBC

- byť informovaní o činnosti a hospodárení SBC

  3.  Riadni a mimoriadni členovia majú povinnosť:

- riadiť sa platnými predpismi uvedenými v článku 2 bod 5 vrátane uznesení členskej schôdze a rozhodnutiami výboru

- platiť členské príspevky riadne a včas, t. j. v termíne stanovenom a zverejnenom výborom, inak určenom stanovami

- hlásiť výboru SBC zmeny osobných a iných dôležitých údajov

Článok 8

Článok 7

Orgány

  1.  Orgánmi SBC sú:

- výročná členská schôdza

- členská schôdza

- výbor SBC

- revízna komisia

  2.  Orgány SBC môžu rozhodovať len o záležitostiach, ktoré sú podľa stanov v ich pôsobnosti.

Článok 9

Článok 8

Výročná členská schôdza

 1. Výročná členská schôdza je najvyšším orgánom SBC a tvoria ju všetci členovia SBC.

 2. Výročná členská schôdza volí výbor SBC a členov revíznej komisie.

 3. Na Výročnej členskej schôdzi členovia realizujú svoje právo riadiť záležitosti SBC a kontrolovať činnosť SBC.

Článok 10

Článok 9

Zvolávanie členskej schôdze

 1. Členskú schôdzu zvoláva výbor SBC zverejnením pozvánky aspoň 14 dní pred konaním zasadnutia. Pozvánka musí obsahovať dátum, hodinu, miesto konania a program rokovania členskej schôdze. Pozvánka bude zverejnená na internetovej stránke SBC a bude zasielaná riadnym členom emailom na adresu oznámenú SBC. Pokiaľ riadny člen s emailovou komunikáciou nesúhlasí a oznámi to písomne SBC, bude pozvánka zasielaná na klubu písomne oznámenú korešpondenčnú adresu riadneho člena.

 2. Riadnu členskú schôdzu zvoláva výbor SBC jedenkrát ročne. Ak bude na členskej schôdzi prebiehať voľba členov výboru a členov revíznej komisie, je táto členská schôdza výročnou schôdzou. Výročná schôdza má také isté postavenie ako členská schôdza.

 3. Mimoriadnu členskú schôdzu je povinný výbor SBC zvolať vždy podľa potreby, najmä ak je potrebné neodkladne riešiť otázky, ktoré presahujú kompetenciu výboru SBC. Výbor vždy zvolá členskú schôdzu, keď je potrebné doplniť člena výboru alebo revíznej komisie z dôvodu, že sa na náhradnom členovi nedohodol výbor alebo revízna komisia.

 4. Mimoriadnu členskú schôdzu je povinný výbor SBC zvolať, pokiaľ o to písomne požiada najmenej 30 % členov SBC. Musí ju zvolať v lehote do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti členov.

Článok 11

Článok 10

Účasť a hlasovanie na členskej schôdzi

 1. Každý člen je oprávnený zúčastniť sa členskej schôdze, požadovať a dostávať vysvetlenia záležitostí týkajúcich sa SBC, uplatňovať návrhy a protinávrhy. Môže tak urobiť len osobne.

 2. Každý člen, ktorý má právo hlasovať, má len jeden hlas.

 3. Členská schôdza je uznášaniaschopná za akéhokoľvek počtu prítomných členov na zasadnutí.

Článok 12

Článok 11

Rokovanie členskej schôdze

 1. Členskú schôdzu otvára a vedie predseda, v prípade neprítomnosti podpredseda, alebo tajomník SBC.

 2. Členská schôdza zvolí zapisovateľa, dve osoby poverené sčítaním hlasov a dvoch overovateľov zápisnice. Overovatelia zápisnice nesmú byť členmi výboru SBC.

 3. Zápisnicu vyhotovenú zapisovateľom podpíše predseda, zapisovateľ a overovatelia. V prípade neprítomnosti predsedu na členskej schôdzi, zápisnicu podpíše osoba, ktorá členskú schôdzu viedla.

 4. Zápisnica sa následne zverejní na internetových stránkach SBC. Kópia zápisnice bude uschovaná po dobu 5 rokov.

Článok 13

Článok 12

Rozhodovanie členskej schôdze

 1. Členská schôdza rozhoduje uzneseniami, ktoré sú pre SBC záväzné. Uznesenie je prijaté, pokiaľ hlasovala pre neho nadpolovičná väčšina prítomných členov, pokiaľ nie je v týchto stanovách uvedené inak.

 2. Členská schôdza môže rozhodnúť o zmene prerokovávaných bodov.

 3. O záležitosti, ktorá nebola uvedená v oznámenom programe rokovania, môže členská schôdza rozhodnúť len vtedy, pokiaľ s prerokovávaním tejto záležitosti súhlasí dvojtretinová väčšina prítomných členov.

 4. Hlasovanie je verejné, pokiaľ členská schôdza nerozhodne inak alebo pokiaľ nie je v týchto stanovách uvedené inak.

 5. Výročná členská schôdza volí členov výboru a členov revíznej komisie tajným hlasovaním.

 6. Členská schôdza môže rozhodnúť o zrušení SBC a o rozdelení majetku, a to 2/3 väčšinou všetkých členov SBC.

 7. Členská schôdza schvaľuje čestných členov, stanovy, chovateľský poriadok, ich zmeny a akékoľvek iné predpisy, ktorých schvaľovanie nepatrí do kompetencie iného orgánu SBC.

 8. Členská schôdza rozhoduje ako odvolací orgán v prípade sťažností členov SBC, aj v prípade disciplinárnych rozhodnutí výboru.

 9. Členská schôdza je oprávnená rokovať a rozhodovať o všetkých veciach, o ktorých nerozhoduje iný orgán SBC.

Článok 14

Článok 13

Výbor

 1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť SBC a koná v jeho mene. Výkon funkcie člena výboru je nezastupiteľný. Členovia výboru sú volení a odvolávaní členskou schôdzou. Členom výboru môže byť len člen SBC.

 2. Výbor SBC je kolektívnym orgánom, skladá sa z 5 členov: predseda, podpredseda, tajomník, ekonóm a poradca chovu. Počet členov výboru je nepárny. Člen výboru nemôže byť súčasne členom revíznej komisie.

 3. Členovia výboru sú volení na obdobie piatich rokov. Voľby členov výboru prebiehajú na výročnej členskej schôdzi. Opätovná voľba nie je vylúčená.

 4. Funkčné obdobie výboru neskončí skôr, než je zvolený nový výbor. V takomto medziobdobí po uplynutí piatich rokov, sú členovia výboru oprávnení vykonávať len nevyhnutné úkony a rozhodovať len o neodkladných záležitostiach.

 5. Výbor je povinný zvolať výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude zaoberať jeho voľbou, najneskoršie jeden mesiac pred skončením funkčného obdobia.

 6. Predseda výboru je zároveň predsedom SBC.

 7. Člen výboru sa svojej funkcie môže vzdať písomným prehlásením, doručeným ostatným členom výboru a členom revíznej komisie. V takomto prípade končí výkon jeho funkcie dňom, kedy jeho odstúpenie výbor prerokoval alebo prerokovať mohol. Predseda výboru je povinný o tom informovať členov revíznej komisie.

 8. Výbor, pokiaľ počet jeho členov neklesol pod polovicu, môže zvoliť náhradného člena, resp. členov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výboru. Najbližšia nasledujúca výročná členská schôdza alebo mimoriadna členská schôdza náhradného člena buď schváli alebo zvolí nového. V prípade takejto výmeny viac ako jedného člena výboru, musí byť mimoriadna členská schôdza zvolaná do 3 mesiacov od tejto výmeny.

 9. Výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Výbor je uznášaniaschopný, pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie je platné len v prípade, že za neho hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

 10. O priebehu rokovania sa vyhotovujú zápisy, ktorých originály sa uschovávajú po dobu 5 rokov.

 11. Rokovania výboru sa majú právo zúčastniť členovia revíznej komisie a môžu na ňom vznášať dotazy a pripomienky k prerokovávaným záležitostiam.

 12. Rokovania výboru sa v odôvodnených prípadoch môžu zúčastniť i členovia SBC, stačí napr. pokiaľ majú adresné pozvanie aspoň od jedného člena výboru.

 13. Členovia výboru sú pri výkone svojej funkcie povinní jednať s náležitou zodpovednosťou a  vždy v záujme SBC a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spôsobiť SBC ujmu alebo poškodiť jeho dobré meno.

 14. Výbor sa pri svojej činnosti riadi všeobecnými právnymi predpismi a predpismi uvedenými v článku 2 bod 5.

 15. Za svoju činnosť zodpovedá výbor členskej schôdzi.

 16. Doručovanie výboru sa uskutočňuje na adresu predsedu výboru.

Článok 15

Článok 14

Voľba výboru, revíznej komisie a zástupcu do Kynologickej rady SPZ

 1. Členovia na výročnej členskej schôdzi, navrhnú kandidátov jednotlivo podľa funkcií, ktorú budú vo výbore vykonávať, kandidátov do revíznej komisie a kandidátov do Kynologickej rady SPZ.

 2. Na výročnej členskej schôdzi budú členovia výboru volený jednotlivo, podľa  funkcie, ktorú budú vo výbore vykonávať. Volí sa 5 členov výboru, 3 členovia revíznej komisie a 1 zástupca do Kynologickej rady SPZ.

 3. Voľby prebiehajú tajným hlasovaním.

Článok 16

Článok 15

Pôsobnosť výboru

 1. Do pôsobnosti výboru patrí :

- pripravovať a zvolávať členskú schôdzu vrátane výročnej členskej schôdze

- predkladať členskej schôdzi správu o činnosti, správu o hospodárení, návrhy zmien stanov a iných predpisov SBC

- plniť uznesenia každej členskej schôdze

- zaisťovať predpísané vedenie evidencie a účtovníctva

- rozhodovať o nakladaní s majetkom SBC

- zodpovedať za finančné hospodárenie SBC

- delegovať zástupcu SBC na akcie SPZ, SKJ a pod.

- delegovať zástupcu SBC do komisií SPZ, SKJ, FCI a pod.

- schvaľovať čakateľov na rozhodcov pre posudzovanie exteriéru, rozhodnutie musí odôvodniť

- navrhovať a schvaľovať rozhodcov na výstavy a klubové súťaže

- vydávať a aktualizovať kalendár akcií SBC

- podieľať sa na organizácii vybraných akcií SBC

- vykonávať vydavateľskú, poradenskú a inú činnosť vychádzajúcu z poslania SBC

- zaisťovať kontakt SBC s inými kynologickými organizáciami v SR aj v zahraničí

- vykonávať súčasne funkciu disciplinárnej komisie, pri rokovaní sa riadiť disciplinárnym poriadkom SPZ, SKJ

- prerokovať a rozhodnúť o písomných podnetoch a sťažnostiach členov

- zriaďovať pre potreby svojej činnosti pracovné skupiny, ktorých členom musí byť najmenej jeden člen výboru

- prerokovávať v sporných prípadoch prijatie a rozhodovať o vylúčení členov výboru a predkladať odvolania členov výboru a revíznej komisie členskej schôdzi

- uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenia členskej schôdze

- navrhovať plán činnosti a finančný rozpočet SBC

- menovať členov organizačného výboru akcií SBC

- v rámci výkonu činnosti disciplinárnej komisie prerokovávať a vydávať rozhodnutia ohľadne prehreškov členov proti predpisom uvedeným v článku 2 bod 5, starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny

- navrhovať zmeny o výške členského a zápisného

- vylúčiť člena SBC v prípade hrubého porušenia členskej disciplíny, opakovaného porušenia predpisov uvedených v článku 2 bod 5

Článok 17

Článok 16

Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom SBC, ktorý svojou činnosťou dohliada na celú činnosť SBC. Revízna komisia má 3 členov. Členom revíznej komisie môže byť len člen SBC. Členovia revíznej komisie sú volení členskou schôdzou. Výkon funkcie člena revíznej komisie je nezastupiteľný. Členovia revíznej komisie si po zvolení zvolia spomedzi seba predsedu revíznej komisie.

 2. Člen revíznej komisie nemôže byť zároveň členom výboru.

 3. Členovia revíznej komisie sú volení na obdobie piatich rokov. Voľba prebieha na výročnej členskej schôdzi. Opätovná voľba nie je vylúčená.

 4. Funkčné obdobie členov revíznej komisie neskončí skôr, kým nie sú zvolení noví členovia revíznej komisie. Výbor je povinný zvolať výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude zaoberať voľbou nových členov revíznej komisie, najneskoršie 14 dní pred skončením funkčného obdobia.

 5. Revízna komisia a jej členovia zodpovedajú za svoju činnosť členskej schôdzi.

 6. Člen revíznej komisie sa môže svojej funkcie vzdať písomným prehlásením, doručeným ostatným členom revíznej komisie. V takomto prípade končí výkon jeho funkcie dňom kedy jeho odstúpenie ostatní členovia revíznej komisie prerokovali, alebo mohli prerokovať.

 7. Ostatní dvaja členovia revíznej komisie môžu zvoliť náhradného člena. Nasledujúca výročná členská schôdza môže potom náhradného člena revíznej komisie schváliť alebo zvoliť nového.

 8. O priebehu voľby revízna komisia vyhotoví zápis a zverejní ho na internetovej stránke SBC a uchováva po dobu 5 rokov.

 9. Členovia revíznej komisie majú kedykoľvek právo nahliadať do evidencie, do všetkých dokladov, účtov, preverovať vedenie účtovníctva, kontrolovať hospodárenie SBC a stav majetku SBC.

 10. Revízna komisia má nárok na informácie o zámere zvolať členskú schôdzu a byť súčasne informovaný o navrhovanom programe, s tým, že výbor je povinný doplniť navrhovaný program rokovania o body požadované revíznou komisiou.

 11. Členovia revíznej komisie majú právo zúčastniť sa na rokovaniach výboru, vznášať návrhy a pripomienky k prerokovávaným záležitostiam.

 12. Členovia revíznej komisie sú pri výkone svojej funkcie povinní postupovať s náležitou starostlivosťou a v záujme členov SBC, zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo SBC spôsobiť ujmu alebo poškodiť dobré meno.

 13. Členovia revíznej komisie zodpovedajú SBC za podmienok a v rozsahu stanovenom vo všeobecne záväzných predpisoch za škodu, ktorú spôsobia porušením svojich povinností pri výkone funkcie.

 14. Členovia revíznej komisie sa pri svojej činnosti riadia všeobecnými právnymi predpismi a predpismi uvedenými v článku 2 bod 5.

 15. Doručovanie revíznej komisii sa uskutočňuje na adresu predsedu revíznej komisie.

Článok 18

Článok 17

Pôsobnosť revíznej komisie

 1. Do pôsobnosti revíznej komisie patrí:

- kontrolovať dodržiavanie všetkých predpisov uvedených v článku 2 bod 5 stanov

- preskúmať správu o hospodárení SBC, správu o majetku a správu o činnosti SBC

- oboznámiť členskú schôdzu s výsledkami svojej kontrolnej činnosti a revíznej činnosti

- predkladať členskej schôdzi svoje vyjadrenia, odporučenia a návrhy

- revízia pokladne aspoň raz ročne, stav účtov, príjem a čerpanie finančných zdrojov

- v spolupráci s výborom rieši sťažnosti členov SBC

Článok 19

Článok 18

Konanie a podpisovanie za SBC

 1. Štatutárnym orgánom SBC je výbor, ktorý je oprávnený konať vo všetkých veciach SBC navonok. Za SBC sa koná tak, že koná predseda ako štatutár spolu s jedným členom výboru a podpisuje sa tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu SBC pripojí svoj podpis predseda a jeden ďalší člen výboru.

Článok 20

Článok 19

Hospodárenie SBC

 1. Hospodársky rok je totožný s účtovným obdobím a je ním kalendárny rok. SBC hospodári podľa vlastného finančného plánu na príslušný rok, schváleného členskou schôdzou.

 2. Evidencia a účtovníctvo SBC sa vedú spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom.

 3. Príjem a výdaj je pravidelne kontrolovaný revíznou komisiou, ekonóm predkladá ročné vyúčtovanie k 31.12. príslušného roka, ktoré bude zverejňované na členskej schôdzi.

 4. Zdroje príjmov sú najmä:

- členské príspevky a zápisné

- poplatky za výstavy a iné akcie poriadané SBC

- sponzorské príspevky a dary

- príspevky od tretích osôb, dotácie

- iné príjmy vyplývajúce z prevádzky SBC

  5.  SBC hradí zo svojho rozpočtu najmä:

- náklady na činnosť orgánov SBC

- vydávanie a distribúciu tlačovín

- náklady na propagáciu plemena BT a MBT

- náklady na organizáciu členskej schôdze

- podľa možností náklady na organizáciu významných akcií SBC

- poplatky súvisiace s členstvom v iných kynologických organizáciách

- podľa možností náklady na reprezentáciu SBC

- podľa možností náklady spojené s činnosťou delegátov na akcie a do komisií SPZ, SKJ

- iné náklady nutné k zabezpečeniu prevádzky SBC

Článok 21

Článok 20

Vznik a zánik SBC

 1. SBC vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR.

 2. O zániku SBC rozhoduje výročná alebo mimoriadna členská schôdza, a to 3/4 väčšinou hlasov prítomných členov SBC. Inak ako rozhodnutím členskej schôdze môže dôjsť k zániku SBC len ak to ustanoví zákon, alebo rozhodnutím štátneho orgánu.

 3. Spolu s rozhodnutím o zániku SBC rozhodne členská schôdza o spôsobe likvidácie majetkovej podstaty.

Článok 22

Článok 21

Disciplinárne konanie

 1. V disciplinárnom konaní sa rozhoduje o členovi, ktorý:

- vážne poškodzuje záujmy SBC

- koná v rozpore s platnými uzneseniami orgánov SBC

- porušuje chovateľský poriadok SBC

- porušuje stanovy alebo akékoľvek iné predpisy uvedené v článku 2 bod 5

  2.  Návrh na disciplinárne konanie môže podať výboru SBC revízna komisia alebo ktorýkoľvek

       člen SBC.

  3.  Disciplinárna komisia koná tak, aby rozhodla do 40 dní odo dňa, v ktorom dostala podnet na

       disciplinárne konanie.

  4.  Opatrenia, ktoré možno uložiť v disciplinárnom konaní sú:

- pokarhanie

- pokarhanie s výstrahou

- pozastavenie výkonu funkcie alebo chovu na určenú dobu

- zrušenie členstva na určenú dobu, podľa závažnosti disciplinárneho prehrešku

  5.  Člen SBC sa môže do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia výboru odvolať na členskú

       schôdzu, odvolanie doručí na adresu tajomníka SBC.

Článok 23

Článok 22

Zmena stanov

 1. O doplnení alebo zmene stanov rozhoduje výročná alebo mimoriadna členská schôdza väčšinou prítomných členov.

 2. Návrhy na doplnenie alebo zmenu stanov môže podať výbor, revízna komisia, alebo riadni členovia.

 3. Návrh na doplnenie alebo zmenu stanov zverejní výbor pre členov prostredníctvom zvolenej komunikácie a to minimálne 4 týždne pred konaním výročnej alebo mimoriadnej členskej schôdze, ktorá bude mať takúto zmenu na programe rokovania.

 4. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia členskou schôdzou.

Článok 23

Záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené týmito stanovami, riadia sa všeobecne záväznými predpismi SR.

 2. V prípade, ak niektoré ustanovenie stanov SBC je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení stanov, alebo samotných stanov. V takomto prípade sa výbor postará o to, aby boli tieto neplatné ustanovenia bez zbytočného odkladu nahradené novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný stanovami a dotknutým ustanovením.

bottom of page