top of page

Článok

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu, 10-04-2016

Vážení členovia.

Výbor SBC Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 10.4.2016 o 10.00 hod. vo Viničnom, v Športovej hale.

Program schôdze

 1. Otvorenie

 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Voľba mandátovej a volebnej komisie

 4. Kontrola uznesení

 5. Správa predsedu klubu

 6. Správa ekonóma klubu

 7. Správa poradcu chovu

 8. Žiadosť Mgr. N. Tatárovej o súhlas SBC so zaradením medzi uchádzačov o posudzovanie BT a MBT

 9. Prejednávanie podnetu p. Masaryka na KR SPZ

 10. Správa o činnosti Bullterrier Rescue Slovakia

 11. Správa revíznej komisie

 12. Správa mandátovej a volebnej komisie

 13. Voľba členov výboru a revíznej komisie

 14. Voľba zástupcu SBC v KR SPZ

 15. Plán činnosti SBC na rok 2016

 16. Rôzne

 17. Diskusia

 18. Záver

bottom of page