top of page

Článok

Pozvánka na členskú schôdzu, 04-09-2016

Vážení členovia SBC.

Výbor SBC Vás pozýva na Mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 4.9.2016 v priestoroch Hotela Športcentrum Bojnice, 9.30 hod.

Program Mimoriadnej členskej schôdze SBC

 1. Otvorenie

 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Prejednanie doplnenia chovateľského poriadku podľa bodu 7 zápisnice z Výročnej členskej schôdze 10.4.2016

 4. Prejednanie doplnenia Stanov na návrh výboru SBC

 5. Kontrola uznesení

 6. Prejednanie uloženia kárneho postihu z dôvodu nesplnenia uznesenia č. C.2 Výročnej členskej schôdze 10.4.2016 členovi pánovi Pavlovi Masarykovi členskou schôdzou

 7. Návrh a voľba čestných členov

 8. Plán činnosti SBC na rok 2017

 9. Rôzne

 10. Diskusia

 11. Záver

bottom of page