top of page

Článok

Pozvánka na členskú schôdzu, 15-10-2016

Vážení členovia SBC.

Výbor SBC Vás pozýva na Mimoriadnu členskú schôdzu, zvolanú na podnet pána Pavla Masaryka vo veci jeho odvolania na členskú schôdzu voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie, ktorá sa uskutoční dňa 15.10.2016 v zasadačke Okresného stavebného bytového družstva - Úsek riaditeľa, Dlhá 4, 949 01 Nitra, o 11.00 hod..

Program Mimoriadnej členskej schôdze SBC

  1. Otvorenie

  2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  3. Prejednanie odvolania pána Pavla Masaryka na členskú schôdzu vo veci rozhodnutia Disciplinárnej komisie zo dňa 4.9.2016 v Bojniciach

  4. Záver

bottom of page