top of page

Článok

Klubový šampión krásy CH SBC, JCH SBC a VCH SBC


SKJ kartičky

​ Členská schôdza SBC schválila dňa 7.12.2019 zmenu v podmienkach pre udeľovanie klubových šampionátov: CH SBC, JCH SBC a VCH SBC.

Od 7.12.2019 môže byť šampionát priznaný aj jedincovi vo vlastníctve nečlena, ktorý splní podmienky pre priznanie šampionátu a uhradí poplatok za vystavenie šampionátu v zmysle platného Cenníka služieb SBC.

Klubový šampión krásy (CH SBC, JCH SBC a VCH SBC) neoprávňuje pre zaradenie jedinca do Triedy šampiónov. Klubový šampionát sa uvádza v preukaze o pôvode. K Žiadosti o klubový šampionát je potrebné priložiť originály alebo kópie CC kariet, posudkových listov z príslušných výstav a preukazu o pôvode, bez podmienky členstva v SBC. Z obdobia od 1.1.2015 do 31.12.2017, CC karty nahrádzajú CAC , CAJC a V1 v triede veteránov, pokiaľ bol vystavovateľ pri ich udelení členom SBC.

Klubový šampión krásy (CH SBC)

sa môže udeliť jedincovi, ktorý získal 3 x CC, minimálne od dvoch rozhodcov, na výstave usporiadanej SBC, pričom jedno ocenenie CC je možné nahradiť ocenením JCC.

Klubový šampión krásy mladých (JCH SBC)

sa môže udeliť jedincovi, ktorý získal 2 x JCC, minimálne od dvoch rozhodcov, na výstave usporiadanej SBC, pričom jedno ocenenie JCC je možné nahradiť ocenením CC.

Klubový šampión krásy veteránov (VCH SBC)

sa môže udeliť jedincovi, ktorý získal 3 x Výborný 1, minimálne od dvoch rozhodcov, na výstave usporiadanej SBC.

Podmienky pre udeľovanie JCC a CC

  • JCC (Juniour Club Certificate) môže získať najkrajší pes a suka s ocenením Výborný 1 v Triede mladých, v každom plemene samostatne. Ocenenie nie je nárokové.

  • CC (Club Certificate) môže získať najkrajší pes a suka s ocenením Výborný 1 v Triede strednej, otvorenej a šampiónov, v každom plemene samostatne. Ocenenie nie je nárokové.

  • JCC a CC sa môže udeliť aj psovi a suke, ktorí už titul Klubový šampión krásy získali.

  • Navrhnúť psa alebo suku na JCC a CC môže len rozhodca, ktorý bol oficiálne delegovaný na príslušnú výstavu SBC.

  • JCC a CC sa udeľuje len pri mimoriadnych kvalitách jedinca.

POPLATKY ZA VYSTAVENIE "ŠAMPIONÁTU"

Druh žiadosti Člen Nečlen

klubový šampión (CH SBC, JCH SBC, VCH SBC) ........................ 7,- € 35,- €

Poplatok za vystavenie klubového šampióna pre člena je spoplatnený ako pre nečlena, pokiaľ bolo niektoré z ocenení priznaných ku šampionátu udelené v kalendárnom roku, kedy nebol členom SBC.


Klubový šampión krásy SBC

bottom of page