top of page

Článok

Pozvánka na členskú schôdzu, 15-09-2023

Vážení členovia SBC.

Výbor SBC Vás týmto pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa dňa 15.09.2023 (piatok) o 11:00 hod. v Starej škole, Obrancov mieru 133, Smolenice.

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o programe schôdze. Tešíme sa na Vašu účasť.

Program Členskej schôdze SBC

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa

3. Voľba osôb poverených sčítaním hlasov

4. Voľba overovateľov zápisnice

5. Schválenie programu schôdze

6. Správa ekonómky

7. Správa poradcu chovu

8. Správa revíznej komisie

9. Návrh zmeny výstavných poplatkov, zrušenie možnosti platby na mieste

10. Návrh zmeny počtu uzávierok KV pre ďalšie obdobie, doplnenie súťaží na KV. 11. Zmeny bodovania TOP Bullterrier 12. Ponuka účasti vo výstavnom výbore 13. Návrh posudzovateľov na budúce výstavy 14. Úprava podmienok na výber reprezentácie na výstavy, ktorých podmienkou účasti je nominácia klubom 15. Plán činnosti SBC na najbližšie obdobie 16. Rôzne 17. Diskusia 18. Záver

bottom of page