top of page

Článok

Pozvánka na mimoriadnu Výročnú členskú schôdzu, 20-01-2018

Vážení členovia SBC, pozývame Vás na mimoriadnu Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 20.januára 2018 v Nitre na adrese: Okresné stavebné bytové družstvo Dlhá 4 94901 Nitra

Začiatok: o 10.00 hod.

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba zapisovateľa 3. Voľba osôb poverených sčítaním hlasov 4. Voľba overovateľov zápisnice 5. Schválenie programu schôdze 6. Kontrola uznesení 7. Správa predsedu 8. Správa ekonómky 9. Správa poradcu chovu 10. Správa revíznej komisie 11. Voľba mandátovej a volebnej komisie 12. Vyhlásenie dôvery predsedovi a poradkyni chovu SBC 13. Voľba piatich členov výboru a to nasledovne: volí sa jednotlivo predseda, podpredseda, poradca chovu, ekonóm, tajomník 14. Voľba troch členov revíznej komisie 15. Voľba výstavného výboru 16. Správa mandátovej a volebnej komisie 17. Voľba zástupcu SBC v KR SPZ 18. Oznámenie podnetu na člena SBC 19. Plán činnosti SBC na rok 2018 20. Rôzne 21. Diskusia 22. Záver

Poznámka: Všetci novozvolení členovia výboru, revíznej komisie i výstavného výboru budú do svojich funkcií volený na obdobie do 10.apríla 2021, vzhľadom na to, že sa jedná o mimoriadnu Výročnú schôdzu.

Ivan Šlesar, predseda SBC

bottom of page