top of page

Článok

Zásady GDPR pre výstavy SBC

Tieto zásady chovateľského klubu Slovakia Bullterrier Club, IČO: 00 602 493 (ďalej len "klub SBC") o ochrane osobných údajov (ďalej len "zásady ochrany") sú vydané elektronicky a sú prístupné na internetových stránkach klubu SBC a v propozíciach výstavy SBC.

Osobné údaje vystavovateľov spracovávame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len "GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon 18/2018"). Odoslaním prihlášky na výstavu SBC v systéme www.onlinedogshow.sk (ďalej len "prihláška") sa vystavovateľ stáva účastníkom tejto výstavy, čím mu vzniká zmluvný vzťah s klubom SBC. Klub SBC spracováva údaje uvedené na prihláške s nahratými kópiami preukazu pôvodu a titulu/šampionátu (ďalej len "prihlasovacie údaje") pre riadne plnenie tohto zmluvného vzťahu. Preukaz pôvodu je verejná listina, ktorou sa preukazuje pôvod jedinca. Každý preukaz pôvodu obsahuje základné dôležité údaje o jedincovi, ako je plemeno, meno psa, číslo zápisu, dátum narodenia, tetovacie číslo alebo číslo čipu, pohlavie, farba a druh srsti, aspoň 3-generačný rodokmeň a tiež meno a adresu chovateľa. Predmetom plnenia tohto zmluvného vzťahu je posúdenie prihláseného jedinca (ďalej len "jedinec") delegovaným rozhodcom, na danej výstave SBC, usporiadanej podľa výstavného poriadku FCI a SKJ (ďalej len "výstava"). Klub SBC sa ako usporiadateľ výstavy zodpovedá nadriadeným kynologickým organizáciam SPZ, SKJ a FCI. Pre riadne plnenie zmluvného vzťahu je klub SBC povinný identifikovať vystavovateľa a jedinca ako zmluvného partnera a tiež komunikovať s vystavovateľom prostredníctvom kontaktných údajov. Vznikom tohto zmluvného vzťahu, vystavovateľ poveruje klub SBC uverejniť v katalógu výstavy nasledovné údaje o jedincovi: plemeno, pohlavie, triedu, katalógové číslo, meno psa, číslo zápisu, dátum narodenia psa, otca psa, matku psa, meno chovateľa (meno chovateľa bude publikované iba v prípade, že chovateľ jedinca udelil súhlas na poverenie klubu SBC, uverejneniť meno chovateľa v katalógu výstavy, po tom, čo sa oboznámil a súhlasí s týmito zásadami ochrany), meno majiteľa a adresu majiteľa (spolu ďalej len "údaje o jedincovi").

Vznikom tohto zmluvného vzťahu, vystavovateľ poveruje klub SBC vytlačiť jedincovi posudkový list. Za chybu tlače nevzniká vystavovateľovi nárok na náhradu škody. Odoslanie prihlášky je záväzné. Prihlasovacie údaje sú povinné a bez ich uvedenia nie je možné, zúčastniť sa na výstave. Odoslaním prihlášky vystavovateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so zásadami ochrany. Odoslaním prihlášky vystavovateľ udeľuje klubu SBC súhlas na spracovanie prihlasovacích údajov a výsledkov výstavy v uvedenom rozsahu:

  • Klub SBC spracováva prihlasovacie údáje prostredníctvom svojich oprávnených členov klubu a prostredníctvom zmluvného poskytovaľa online systému www.onlinedogshow.sk a jeho oprávnených zamestnancov.

  • Prihlasovacie údaje sú zpracované vo forme elektronických databáz, na zabezpečených úložiskách. Klub SBC neposkytuje prihlasovacie údaje do krajín tretieho sveta a medzinárodným organizáciam.

  • Klub SBC vydáva k výstave tlačoviny, prostredníctvom zmluvných poskytovateľov, v súlade GDPR a Zákona 18/2018: posudkové listy, knihy rozhodcov, výsledková tabuľa, katalóg. Zmluvní poskytovatelia dáta zlikvidujú hneď po vytlačení tlačovín.

  • Originál posudkového listu dostane vystavovateľ, kópiu archivuje klub SBC. Klub SBC archivuje knihy rozhodcov. Výsledková tabuľa je zverejnená pri kruhoch počas výstavy. Katalóg dostávajú všetci vystavovatelia a v prípade záujmu aj návštevníci výstavy.

  • Klub SBC je povinný archivovať a poskytnúť nadriadeným organizáciám SPZ a SKJ v zmysle vzájomného zmluvného vzťahu tieto informácie: kópie posudkových listov, kópie kníh rozhodcov a katalóg s výsledkami.

  • Na posudkovom liste je uvedené katalógové číslo, určenie jedinca (meno, plemeno, pohlavie, dátum narodenia, číslo zápisu), meno majiteľa, meno a podpis rozhodcu, výstavná trieda, posudok rozhodcu a udelené ocenenia a tituly. V knihách rozhodcov sú uvedené katalógové čísla s udelenými oceneniami a titulmi, meno a podpis rozhodcu. Na výsledkovej tabuli sú uvedené katalógové čísla s udelenými oceneniami a titulmi a meno rozhodcu. V katalógu sú uvedené údaje o jedincovi všetkých prihlásených jedincov na výstavu a mená rozhodcov.

  • Pre potreby účtovníctva Klub SBC uchováva osobné údaje v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákone o účtovníctve a zákone o DPH po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka. Po uplynutí príslušného času sú tieto osobné údaje vymazané v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas. Účtovné doklady spravujú a kontrolujú oprávnení členovia klubu (členovia výboru a revíznej komisie). Zo stanov klubu SBC majú členovia klubu právo nahliadnuť do účtovných dokladov na členskej schôdzi.

  • V zmysle stanov a napĺňania predmetu činnosti, klub SBC informuje o výstave na svojich internetových stránkach, na FB sieti, poprípade v periodikách (ďalej len "platformy"), v súvislosti s propagáciou plemena bull terrier a miniature bull terrier a svojej činnosti. Klub SBC môže na týchto platformách uvádzať údaje z posudkových listov a kníh rozhodcov, a tiež fotografie jedincov, vystavovateľov a návštevníkov výstavy (ďalej len "účastníci výstavy"). Účastníci výstavy berú na vedomie, že na výstave môžu byť oni aj ich psy odfotografovaní. Svojou účasťou na výstave dávajú klubu SBC súhlas na zverejnenie týchto fotografií na platformách v súvislosti s propagáciou výstavy. Počas výstavy môžu účastníci výstavy odvolať svoj súhlas na príjme psov.

Pokiaľ je vystavovateľ osoba mladšia ako 18 rokov, je potrebný súhlas zákonného zástupcu. Za osobu mladšiu ako 18 rokov vypĺňa a odosiela prihlášku zákonný zástupca. Táto osoba musí byť pri vypĺňaní prihlášky poučená svojim zákonným zástupcom o spracúvaní jej osobných údajov spôsobom prispôsobeným jej veku.

Fyzická osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolaním predchádzajúceho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov z predchádzajúceho udeleného súhlasu.

Pre informácie, opravu údajov, odvolanie súhlasu a uplatnenie práv nás kontaktujte emailom na adrese DOGSHOW@BULLTERRIERCLUB.SK.

bottom of page