top of page

Článok

Pozvánka na mimoriadnu členskú schôdzu, 07-12-2019

Vážení členovia SBC.

Výbor SBC Vás týmto pozýva na mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 7. decembra 2019, v sobotu o 13.00 hod. pri výstavisku v hoteli Agroinštitút v Nitre (Akademická 4, 949 01 Nitra).

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o programe schôdze SBC. Tešíme sa na Vašu účasť.

Program Mimoriadnej členskej schôdze SBC

1. Otvorenie a schválenie programu zasadania

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba skrutátorov

3. Rokovanie, doplnenie a hlasovanie o návrhu zmeny Stanov (6.11.2019)

4. Rokovanie, doplnenie a hlasovanie o návrhu doplnenia Chovateľského poriadku (23.11.2019)

5. Rokovanie, doplnenie a hlasovanie o návrhu Klubového poriadku (23.11.2019)

6. Plán činnosti SBC na rok 2020 pri príležitosti 30. výročia SBC

7. Správa predsedu a kontrola uznesení za rok 2018

8. Správa zo zasadaní KR SPZ

9. Správa PCH za rok 2018

10. Správa ekonómky za rok 2018

11. Správa RK za rok 2018

12. Rôzne

13. Diskusia

14. Záver

V súvislosti s predmetom zasadania Vám tiež zasielame odkazy na:

Členov touto cestou prosíme, aby sa oboznámili s pripravenými návrhmi Stanov, Chovateľského poriadku a Klubového poriadku, ešte pred konaním schôdze SBC. Pre plynulý priebeh zasadania, samotné návrhy uverejnené na internetových stránkach SBC a na pozvánke na schôdzu SBC, už na zasadaní nebudú čítané. Prerokovávať sa budú pripomienky, doplnenia, alternatívne znenia, otázky k týmto návrhom a podobne. Budeme radi, ak nám svoje podnety k návrhom budete priebežne zasielať v dostatočnom predstihu pred konaním schôdze SBC. Vaše podnety sa budeme snažiť v rámci časových možností zodpovedať, poprípade dopracovať do schôdze SBC tak, aby sa zasadanie nezdržiavalo. Podnety a komentáre budeme priebežne dopĺňať na tejto internetovej stránke SBC o pozvánke na schôdzu.

Dotazy členov doručené k 6.12.2019 s komentárom výboru

Pokiaľ budete vystavovať, s Agroinštitútom sme dohodli, že psíkov bude možné mať vo vnútri na schôdzi, ale len v klietke.

bottom of page