top of page

Článok

Klubová výstava SBC / SBC Club Show, 05-09-2020

Slovakia Bullterrier Club pozýva všetkých chovateľov, majiteľov a priaznivcov plemien bull terrier a miniature bull terrier na Klubovú výstavu, ktorá sa bude konať 5. septembra 2020 v areáli športovej haly Sportpark, Nová ulica 64, 900 31 Stupava, Slovensko. S potešením môžme oznámiť, že pozvánku posudzovať prijal dlhoročný chovateľ a rozhodca Simon Roff /Bobuddy Bull Terriers, UK/.

Všetky aktuálne informácie nájdete na FB UDALOSTI.

The Slovakia Bullterrier Club invites all breeders, owners and fans of Bull Terriers and Miniature Bull Terriers to our Club Show, which will be held on September 5th, 2020. The show is going to take place at the Sportpark sports hall complex, which you can find on this address: Nová ulica 64, 90031 Stupava, Slovakia. We are pleased to announce that a long term breeder and judge, Mr Simon Roff of Bobuddy Bull Terriers /UK/, have accepted our invitation to judge at the show.

All news will be published on our FB EVENT.

Simon Roff

Kontakt / Contact:

T. +421907-117771

Uzávierka / Entry Closes:

24.8.2020

Slovakia Bullterrier Club

Program

Doplníme čoskoro. / More info to be announced soon.

Presun prihlášok zo zrušenej výstavy / Registered entries from the canceled show

Všetky zaregistrované prihlášky zo zrušenej výstavy, ktorá sa mala konať 25.4.2020, boli automaticky presunuté na Klubovú výstavu v tomto novom termíne. Vystavovateľom boli vygenerované emaily s touto informáciou, vrátane prijatých úhrad. Výstavný poplatok v sume vtedy platnej uzávierky je platný pre všetky úhrady prijaté do 19.3.2020. Vystavovateľom, ktorí neuhradili výstavný poplatok do tohto termínu, bola vygenerovaná nová suma v zmysle platnej uzávierky. Pokiaľ v danom čase pes dovŕšil vek v prihlásenej triede, bol automaticky preradený. Prehlásenie do inej triedy, dohlásenie súťaže "Najkrajší slovenský jedinec", alebo storno prihlášky, je možné emailom na adresu usporiadateľa: dogshow@bullterrierclub.sk.

All registered entries from the canceled show, which was to take place on April 25, 2020, were automatically moved to the Club Show in this new date. Generated emails have been sent to the exhibitors with this information, including payments received. The entry fee in the amount of the then valid entry closes is valid for all payments received before 19.3.2020. Exhibitors who did not pay the entry fee by this entry closes recieved a new amount in accordance with the recent entry closes. If the dog reached the age in the registered class at the given time, he was automatically reassigned. Registration to different class than previously, registration of the "Best Slovak" competition, or cancellation of the application is possible via email to the address of the organiser: dogshow@bullterrierclub.sk.

Výstavné poplatky / Entry fees

Z dôvodu zaistenia čo najväčšej bezpečnosti, nebude možné uhrádzať výstavné poplatky na mieste, v deň konania výstavy (počas príjmu psov). Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výška výstavného poplatku a variabilný symbol) Vám budú doručené na uvedený email po odoslaní online prihlášky. Neuhradenie výstavného poplatku do 24 hodín od odoslania prihlášky sa nepovažuje za storno. Prihlášku je potrebné stornovať emailom na adresu usporiadateľa: dogshow@bullterrierclub.sk. V prípade akýchkoľvek nečakaných zmien v súvislosti so situáciou COVID-19, pre ktoré by sa vystavovateľ nemohol výstavy zúčastniť (zavretie hraníc, červená zóna a pod.), alebo ak by musela byť výstava zrušená, budeme uhradené výstavné poplatky vracať na účet v plnej výške. Ďakujeme za pochopenie.

In order to ensure the maximum possible protection, it won't be possible to pay entry fees at the stage of the show (during the admission of the dogs). All the necessary payment data (bank account, sum of entry fees and variable symbol) will be sent to your email address after you register online. Non-payment of the exhibition fee within 24 hours from the submission of the application is not considered as cancellation. The application must be cancelled via email to the address of the organiser: dogshow@bullterrierclub.sk. In case of any unexpected changes in connection with the COVID-19 situation, for which the exhibitor would not be able to participate in the show (closing of borders, red list country, etc.), or if the show had to be canceled, we will return the paid entry fees to the account in full. Thank you for understanding.

Súťaž Najkrajší slovenský jedinec / Best Slovak competition

V novom termíne Klubovej výstavy je doplnený aj piaty ročník súťaže "Najkrajší slovenský jedinec". Súťaž nie je prihlásená automaticky, je potrebné ju zakliknúť pred odoslaním prihlášky. Kto tak neurobil, a má záujem sa zúčastniť súťaže so svojim jedincom, nech nás kontaktuje cez email dogshow@bullterrierclub.sk. Do súťaže môže vystavovateľ prihlásiť psy a suky, zo všetkých tried, narodené na Slovensku, ktoré boli posúdené na tejto výstave, v každom plemene samostatne. Na prihlásenie súťaže v online systéme prosíme označiť kolonky “Chcem sa zúčastniť súťaží” a “Najkrajší slovenský odchov”. Súťaž nie je možné dohlásiť po uzávierke.

The fifth year of the "Best Slovak" competition is added to the new date of the Club Show. The competition is not registered automatically, it must be ticked before sending the application. If you have not done so and are interested in participating in the competition with your dog, please contact us via email dogshow@bullterrierclub.sk. An exhibitor can enter dogs and bitches born in Slovakia, from all classes, that have been judged at this show, in each breed. To apply for this competition please choose the “Register to competitions” and the “Best Slovak Breeding” in online system. To apply for this competition is only possible up to the end of the entry closes.

Návod na prihlasovanie / Guide for enter the dog

Nezabudnite na posledný krok č. 5: Odoslať prihlášku! Následne musíte obdržať email s potvrdením.

Don't forget about the last 5th step: Send entry! You must then receive a confirmation email.

bottom of page