top of page

Článok

Pozvánka na mimoriadnu členskú schôdzu, 04-06-2022

Vážení členovia SBC.

Výbor SBC Vás týmto pozýva na Mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 4. júna 2022, v sobotu po Klubovej výstave SBC v Stupave (športová hala Sportpark, Nová ulica 64, 900 31 Stupava).

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o programe schôdze SBC a tešíme sa na Vašu účasť.

Program Mimoriadnej členskej schôdze SBC

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb na sčítanie hlasov

3. Schválenie programu schôdze

4. Správa ekonómky SBC

5. Správa poradkyne chovu SBC

6. Informovanie od tajomníčky SBC

7. Správa revíznej komisie

8. Voľba podpredsedu SBC

9. Voľba správcu webu

10. Návrh zmeny členských poplatkov SBC a výstavných poplatkov

11. Určenie komisie pre Výber do Holandska 2022

12. Ponuka účasti vo výstavnom výbore

13. Zoznam posudzovateľov na najbližšie výstavy

14. Plán činnosti SBC na najbližšie obdobie

15. Rôzne

16. Diskusia

17. Záver


Poznámka: Podpredseda SBC bude do svojej funkcie volený na obdobie od 4.6.2022 do najbližších volieb výboru SBC.

bottom of page