top of page

Článok

Oznam o zrušení členskej schôdze 04-06-2022

Vážení členovia SBC,

týmto Vám oznamujeme, že plánovaná Členská schôdza, ktorá sa mala uskutočniť dňa 4. júna 2022 v Stupave je ZRUŠENÁ!

Dňa 27.5.2022 bola prijatá žiadosť o doplnenie dvoch bodov na zvolanú Členskú schôdzu od pána J. Ridoška a to bod č. 1 o odstúpení výboru a bod č. 2 o prípadnom odvolaní jednotlivých členov výboru SBC.

Nakoľko sa koncom roka 2022 majú konať voľby do Výboru SBC a doterajší výbor neplánuje naďalej pokračovať vo svojich funkciách, týmto sa jednotne všetci členovia výboru SBC rozhodli odstúpiť zo svojich funkcií ku dňu 29.5.2022, čím zároveň pominul dôvod na uskutočnenie Členskej schôdze v Stupave. V zmysle stanov SBC bude v lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia výboru SBC zvolaná Výročná členská schôdza, ktorej bodom budú voľby členov výboru, revíznej komisie a delegátov SBC do KR SPZ. Oznámenie o termíne a mieste konania bude zverejnené na webovej stránke klubu a tiež zaslané členom klubu v zmysle ich zvoleného spôsobu komunikácie s SBC.

Do dňa Výročnej členskej schôdze SBC si bude výbor plniť svoje funkcie, čím budú zabezpečené všetky služby pre členov aj nečlenov. Všetkým členom ďakujeme za pochopenie. S pozdravom, Výbor SBC

bottom of page